Úrazy

Výstupy prinášajú údaje o počte hospitalizácií zapríčinených úrazmi podľa pohlavia a vekových skupín. Úrazy sa špecifikujú podľa lokalizácie poranenia na jednotlivých častiach tela (XIX. kapitola MKCH-10). Zároveň sa sledujú vonkajšie okolnosti príčiny úrazu v XX. kapitole MKCH-10. Uvedené sú aj úmrtia hospitalizovaných a priemerný ošetrovací čas hospitalizácie.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z (MZ SR) 1-12

Metodické pokyny zberu hlásení zdravotného stavu

 • Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy (409 kB) (947 kB) Dátum publikovania: 5.2.2021
  • správa k publikovaným výstupom (562 kB) Dátum publikovania: 5.2.2021

 • Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (463 kB) (357 kB) Dátum publikovania: 8.4.2020
  • správa k publikovaným výstupom (639 kB) Dátum publikovania: 8.4.2020

 • Vývoj úrazovosti na Slovensku v rokoch 1999 – 2009 (7,3 MB)
 
Publikácia poskytuje komplexnejší pohľad na vývoj úrazovosti v Slovenskej republike v rokoch 1999 – 2009 so zreteľom na deti a mládež. Vznikla v rámci plnenia úloh Národného programu starostlivosti o deti a dorast a Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike, ktorými sa napĺňajú odporúčania z dokumentu Svetovej zdravotníckej organizácie „ZDRAVIE 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ v problematike úrazovosti.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 05.02.2021