Úrazy

  • Vývoj úrazovosti na Slovensku v rokoch 1999 – 2009 (7,3 MB)
 
Publikácia poskytuje komplexnejší pohľad na vývoj úrazovosti v Slovenskej republike v rokoch 1999 – 2009 so zreteľom na deti a mládež. Vznikla v rámci plnenia úloh Národného programu starostlivosti o deti a dorast a Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike, ktorými sa napĺňajú odporúčania z dokumentu Svetovej zdravotníckej organizácie „ZDRAVIE 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ v problematike úrazovosti.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 11.12.2019