Vybrané údaje o ambulantnej zdravotnej starostlivosti inde nezaradené

Datasety prinášajú údaje o činnosti:
 • ambulancie telovýchovného lekárstva (počet návštev a vyšetrení, druhy vyšetrení),
 • oftalmologickej ambulancie (počet návštev pacientov podľa veku, sledované osoby podľa diagnózy spolu aj s novozisteným ochorením, osoby s úplnou alebo praktickou slepotou),
 • agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ošetrené osoby podľa pohlavia a veku, postihnutia podľa diagnózy, výkony u pacientov),
 • stacionára (počet denných miest a počet odliečených osôb podľa pohlavia a veku).

Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva A (MZ SR) 11-01
 Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie A (MZ SR) 15-01
 Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti A (MZ SR) 20-01
 Ročný výkaz o činnosti stacionára T (MZ SR) 1-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva za roky 2013 – 2019
  • (21 kB) (16 kB) Dátum publikovania: 26.11.2020
 • Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie za roky 2013 – 2019
  • (180 kB) (185 kB) Dátum publikovania: 26.11.2020
 • Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti za roky 2013 – 2019
  • (88 kB) (61 kB) Dátum publikovania: 26.11.2020
 • Ročný výkaz o činnosti stacionára za roky 2013 – 2019
  • (39 kB) (28 kB) Dátum publikovania: 26.11.2020


Dátum poslednej aktualizácie: 26.11.2020