Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu

Publikačné tabuľkové výstupy a datasety prinášajú prierez ukazovateľov zdravotného stavu zameraných na monitorovanie výskytu poškodenia zdravia spôsobeného konzumáciou alkoholu. Ukazovatele sú sledované v rámci vykonávaných štatistických zisťovaní v ambulantnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti.
NCZI prispieva k plneniu úloh stanovených v Národnom akčnom pláne pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj:Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie A (MZ SR) 4-01
 Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z (MZ SR) 1-12
 Správa o rodičke Z (MZ SR) 4-12
 Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia ZS (MZ SR) 2-12
 


 • Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike 2019
  • správa k publikovaným výstupom (361 kB) Dátum publikovania: 12.11.2020

 • Vyšetrené osoby na poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu v psychiatrických ambulanciách za roky 2011 – 2019
  (361 kB) (505 kB) Dátum publikovania: 12.11.2020

 • Hospitalizácie na ochorenia, pri ktorých je hlavnou príčinou ich vzniku alkohol za roky 2014 – 2019
  (1,5 MB) (1,4 MB) Dátum publikovania: 12.11.2020

 • Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva za roky 2011 – 2018
  (208 kB) (268 kB) Dátum publikovania: 18.8.2020

 • Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky za roky 2011 – 2019
  (140 kB) (574 kB) Dátum publikovania: 18.8.2020


Dátum poslednej aktualizácie: 13.11.2020