Zmeny v registroch podľa zákona č.153/2013 Z.z. v porovnaní so zákonom č.576/2004 z.z.

A. Nové registre:
 • Národný register neurologických chorôb
 • Národný register chronických pľúcnych chorôb
 • Národný register zápalových reumatických chorôb
 • Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti
 • Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie
 • Národný register asistovanej reprodukcie

B. Rozšírenie predtým existujúcich registrov:
 • Národný register diabetes mellitus – predtým „oficiálne“ existoval iba register diabetes mellitus - typ 1 (išlo o deti do 19 rokov), v súčasnosti sa člení aj na diabetes mellitus u dospelých
 • Národný register vrodených chýb – do tohto registra naviac patria aj 2 hlásenia: hlásenie vrodenej chyby u plodu – genetika a hlásenie vrodenej chyby – dedičné, genetické chyby a zriedkavé choroby

C. Registre, ktoré sa včlenili do tematicky spoločných registrov:
 • Register cievnych mozgových príhod – predtým patril pod register srdcovo-cievnych ochorení, v súčasnosti sa pre neurologickú symptomatológiu začlenil do registra neurologických chorôb
 • Register vrodených chýb srdca- v súčasnosti je začlenený pod register vrodených chýb

D. Registre, ktoré v súčasnosti nepatria do zoznamu národných zdravotných registrov, ale majú iný legislatívny rámec na národnej úrovni:
 • Transplantačný register
 • Register prenosných chorôb

Legislatívny rámec pre hlásnu povinnosť zberu dát do špecifických registrov prvýkrát stanovil zákon č. 576/2004 Z. z. V rámci SR však už od polovice 80.rokov existovali registre na národnej úrovni za špecifických podmienok (napr. Národný onkologický register) alebo v 90.rokoch (register diabetes mellitus 1 - u detí, register vrodených chýb srdca, klinické – registrácia pacientov s myasteniou gravis, hemofíliou a inými chorobami krvotvorných orgánov...) (viď. viac pri jednotlivých registroch )


«
Späť