Lepšie využívanie údajov pre kontrolu výskytu a šírenia baktérií - Antimikrobiálna rezistencia v SR (AMR)

Loga - Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 • názov a sídlo prijímateľa: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
 • názov projektu : Lepšie využívanie údajov pre kontrolu výskytu a šírenia baktérií - Antimikrobiálna rezistencia v SR (AMR)
 • miesto realizácie projektu: Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
 • výška poskytnutého NFP: 4 916 137,20 EUR
 • stručný opis projektu:
  Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 22. 8. 2018 schválila uznesením č. 355/2018 Národný plán kontroly infekčných ochorení (ďalej len „NPKIO“) v Slovenskej republike ako strategický dokument na kontrolu infekčných ochorení v Slovenskej republike. Realizovaný projekt bude napomáhať k napĺňaniu cieľov „Akčných plánov Národného plánu kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike“ a to v oblastiach:
  • Posilnenia dohľadu a reakcie na infekčné ochorenia vrátane rozšírenia a vytvárania programov, sietí a systémov dohľadu, ktoré umožňujú zdravotníckym zariadeniam identifikovať hrozbu vzniku infekčných chorôb a správne reagovať.

  • Zlepšenia metódy zberu a hodnotenia údajov z dohľadu.

  • Zabezpečenia používania údajov z epidemiologického dohľadu na zlepšenia praxe v oblasti zdravia verejnosti a zdravotnej starostlivosti.

  • Posilnenia monitoringu a správneho reagovania na objavujúce sa infekčné choroby.

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Ďalšie informácie môžete nájsť na:
www.itms2014.sk
www.mirri.gov.sk
www.opvai.sk
www.eufondy.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 22.07.2021