tzdravie - rozšírenie ezdravie o telemedicínske služby

Loga - Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 • názov a sídlo prijímateľa: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
 • názov projektu : tzdravie - rozšírenie ezdravie o telemedicínske služby
 • miesto realizácie projektu: Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
 • výška poskytnutého NFP: 4 716 891,79 EUR
 • stručný opis projektu:
  Vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení pre obdobie 2016 – 2020 v oblasti zdravotnej politiky určila ako jednu zo svojich priorít oblasť rozvoja, obnovy a modernizácie, a to aj zavádzanie nových služieb rezortu zdravotníctva pre jednotlivé subjekty sektora. Pre naplnenie týchto ambicióznych a náročných cieľov je potrebné reformovať oblasť poskytovania elektronických služieb rezortu tak, aby boli naplnené uvedené ciele. Zámerom projektu je vybudovanie nových elektronických služieb zdravotníctva v oblasti dištančnej medicíny (telemedicíny) vychádzajúci z programového vyhlásenia. Projekt sa zameriava na znevýhodnenú skupinu občanov vo veku od 55 až 74 rokov. Avšak vzhľadom na to, že výskyt ochorení nie je výhradne spojený len s touto vekovou skupinou, benefity realizácie projektu sa prejavia aj pre ostatné vekové skupiny.
   
  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Ďalšie informácie môžete nájsť na:
www.itms2014.sk
www.mirri.gov.sk
www.opvai.sk
www.eufondy.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 22.07.2021