OECD a NCZI

V súvislosti so vstupom SR do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a na základe nominácie ministra zdravotníctva SR je Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) od roku 2001 národným korešpondentom pre OECD v oblasti zdravotníctva. NCZI každoročne prispieva k napĺňaniu a aktualizácii databáz OECD podľa vopred stanovených metodík na kvalitu, obsah a rozsah indikátorov. Pri zhromažďovaní údajov z oblasti zdravotníctva, NCZI spolupracuje s ďalšími organizáciami, ktoré sú zdrojmi požadovaných štatistických dát.
 
 
Databáza OECD Health Statistics je interaktívnym softwarovým systémom, ktorý ponúka štatistické údaje tematicky usporiadané podľa kľúčových indikátorov zdravotnej starostlivosti zhromaždených z 35-tich členských štátov OECD a predstavuje tak komplexný zdroj informácií pre medzinárodné porovnanie zdravotníctva a zdravotníckych systémov jednotlivých krajín. Databáza je aktualizovaná minimálne 1-krát ročne.
 
Údaje sústreďované pre databázu OECD Health Statistics sú zároveň zdrojom dát pre publikáciu Health at a Glance vydávanú OECD každé dva roky.
 
 
Cieľom zberu a spracovania indikátorov kvality zdravotnej starostlivosti je merať a porovnávať kvalitu poskytovania zdravotníckych služieb v jednotlivých členských krajinách. Vyvinutý súbor indikátorov kvality umožňuje sledovať vplyv a dopad jednotlivých faktorov zdravotnej politiky na kvalitu zdravotnej starostlivosti.
 
 
NCZI v súčinnosti so ŠÚ SR prispieva štatistickými dátami a metodikami aj do spoločného zberu prostredníctvom dotazníka Joint Data Collection on Non-Monetary Health Care Statistics. Dotazník predstavuje spoluprácu OECD, EUROSTAT a WHO/EUROPE s cieľom harmonizácie ukazovateľov v oblasti nevýdavkových štatistík zdravotnej starostlivosti a získania medzinárodne porovnateľných dát o kľúčových aspektoch systémov zdravotnej starostlivosti v sledovaných členských krajinách OECD, EUROSTAT a WHO/EUROPE.
 
Informácie o činnosti Stálej misie SR pri OECD je možné získať z dvojmesačníka „OECD v skratke“, ktorý je zverejňovaný na stránke www.mzv.sk/oecdpariz.
 
Kontakt:
 
OECD
2, rue André Pascal
F-75775 Paris Cedex 16
France
tel.: +33 1 45 24 82 00