WHO a NCZI

V roku 1996 bol v Ústave zdravotníckych informácií a štatistiky (predchodca NCZI) vytvorený referát pre spoluprácu s WHO na zabezpečovanie úloh a požiadaviek z oblasti zdravotníckej štatistiky. Hneď v začiatkoch sme sa zapojili do riešenia spoločného projektu WHO a EÚ „Copernicus Care Support“, ktorý bol zameraný na vytvorenie súboru medzinárodne porovnateľných zdravotníckych ukazovateľov s osobitným dôrazom na oblasť zdravotníckych služieb.
 
Následne sme sa s ďalšími krajinami strednej a východnej Európy zapojili do projektu „WHO Euphin-East“, ktorý nadväzoval na výsledky projektu Copernicus Care Support. Cieľom bolo prepojenie informačných systémov účastníckych krajín, tvorba databázy zdravotníckych údajov a zvyšovanie ich medzinárodnej porovnateľnosti. Výsledkom bolo vytvorenie štandardnej množiny všeobecne dostupných štatistických údajov z jednotlivých krajín a vytvorenie spoločnej databázy WHO s názvom HFA – European Health for All Database (Zdravie pre všetkých).
 
NCZI každoročne prispieva množinou údajov z vlastných aj externých dátových zdrojov a tieto sú spolu s výsledkami spoločného zberu údajov OECD/EUROSTAT/WHO-EUROPE zverejnené spravidla s dvojročným posunom voči aktuálnemu kalendárnemu roku.
 
Prehliadač Health for All explorer je verejný a zahŕňa ukazovatele databázy HFA, European Mortality Database (Európska databáza úmrtnosti) a European database on human and technical resources for health (Európska databáza ľudských a technických zdrojov zdravotníctva). Sprístupňuje okolo 1 500 indikátorov – demografických, socio-ekonomických, z oblasti využitia zdravotnej starostlivosti a nákladov na ňu, zo sledovania zdrojov zdravotnej starostlivosti, o zdraví matky a dieťaťa, rizikových faktoroch zdravia a životného štýlu, ukazovateľoch chorobnosti, invalidity a štatistiky hospitalizácií. Najrobustnejšou časťou je 832 indikátorov o počte úmrtí, hrubej a štandardizovanej miery úmrtnosti podľa diagnóz, veku a pohlavia. Zhromažďuje údaje od 53 členských krajín európskeho regiónu WHO a ponúka rozmanité tabuľkové a grafické zobrazenia. Databázy sú aktualizované najmenej 1-krát ročne.
 
Profily krajín na stránkach WHO ponúkajú ďalšie zaujímavé porovnanie európskych štátov vrátane Slovenska, ako napr. ukazovatele sledované v rámci stanovených cieľov agendy Zdravie 2020, ukazovatele starostlivosti o zdravie detí a mladistvých a iné.

Dátum poslednej aktualizácie: 2.10.2018