Centrálny manažment identít vrátane podpory a rozvoja

Loga - Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 • názov a sídlo prijímateľa: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
 • názov projektu : Centrálny manažment identít vrátane podpory a rozvoja
 • miesto realizácie projektu: Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
 • výška poskytnutého NFP: 431 098,80 EUR
 • stručný opis projektu:
  Vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení vlády pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 ďalej len „OPII“ v oblasti Informačnej spoločnosti určila ako jednu zo svojich priorít posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy. Cieľom priority v tejto oblasti je podporiť inštitúciu pri realizácií opatrení v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú nevyhnutné pre zvýšenie úrovne riadenia informačnej bezpečnosti ďalej len „IB“ a kybernetickej bezpečnosti ďalej len „KyB“ a ochrany a bezpečnosti údajov a informačno- komunikačnými technológiami ďalej len „IKT“ prostredia inštitúcií pred externými aj internými hrozbami. Tieto aktivity predstavujú nevyhnutný a nutný základ pre riadenie IB a KyB pre ďalší rozvoj a implementáciu dodatočných bezpečnostných opatrení. Cieľom projektu „Centrálny manažment identít vrátane podpory a rozvoja“ v Národnom centre zdravotníckych informácií je poskytnutie podpory pre oblasti governence informačnej a kybernetickej bezpečnosti a bezpečnostnú dokumentáciu a tak isto aj riadenie aktív, hrozieb a rizík inštitúcie pred externými aj internými hrozbami. Pôsobnosť NCZI ustanovuje § 12 zákona č. 153/2013 Z.z.. Predložený projekt má za úlohu skvalitniť existujúcu informačno-komunikačnú infraštruktúru v oblasti bezpečnosti. Informačný systém Identity and access management bude zabezpečovať v prostredí NCZI riadenie prístupov a práv používateľov informačných systémov. Z hľadiska kritickosti biznis služby riadenia prístupov bude táto služba ovplyvňovať bezpečnosť údajov spracovávaných v prostredí NCZI a bezpečnú prevádzku všetkých IS a podporných systémov napojených na túto službu. Služba bude zabezpečovať autentifikáciu používateľov a autorizáciu prístupov k aktívam NCZI. Informačný systém Identity and access management ďalej len „IS IAM“ bude zabezpečovať službu riadenia prístupu všetkých zamestnancov NCZI. Modul IAM zabezpečuje overovanie v prostredí organizácie identity používateľa a odovzdáva identifikačné údaje ostatným zapojeným systémom, ktoré vstupujú do jeho IS. Výhoda – benefit použitia jediného prihlásenia spočíva v tom, že používateľ môže prechádzať celým prostredím informačného systému na poskytovanie služieb bez nutnosti znova zadávať svoje identifikačné údaje. Po prvom prihlásení, žiaden ďalší systém nevyžaduje jeho dodatočnú alebo opätovnú identifikáciu. Modul IAM je postavený na logike „jediného“ prihlásenia sa. Na základe pridelených prístupov, sú mu umožnené oprávnenia.

  V module IAM sú implementované všetky potrebné autentifikačné spôsoby. Modul IAM zabezpečuje všetky komplexné funkcie v oblasti riadenia životného cyklu identít a autentifikácie. Vzhľadom k tomu, že aj kritické IS NCZI budú využívať túto službu, IS IAM, ktorý túto službu zabezpečuje, bude klasifikovaný ako kritický z pohľadu dôvernosti, dostupnosti a integrity dát, ako aj z pohľadu biznis služieb NCZI. Cieľovou skupinou pre správu identít v systéme sú zamestnanci NCZI, dodávatelia, obchodní partneri NCZI, štátne organizácie a občania SR využívajúci služby NCZI. Prijímateľom projektu je NCZI, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR. V súlade s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 vo výzve č. OPII-2021/7/16-DOP sa NCZI uchádza o predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „ Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“.
   
  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Ďalšie informácie môžete nájsť na:
www.itms2014.sk
www.mirri.gov.sk
www.opvai.sk
www.eufondy.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 24.01.2023