WHO a Slovenská Lekárska Knižnica

Svetová zdravotnícka organizácia WHO publikuje veľký počet publikácií a dokumentov zameraných na plnenie svojich stanovených cieľov a usiluje sa, aby táto literatúra bola dostupná širokému okruhu záujemcov.
Na tieto účely WHO zriadila vo svojich členských krajinách depozitné knižnice.
 
V roku 1989 začal Regionálny úrad WHO pre Európu zriaďovať a rozvíjať sieť dokumentačných stredísk WHO vo svojich členských krajinách s cieľom vytvárať národnú podporu aktivitám úradu, šíriť informácie o WHO, propagovať a distribuovať literatúru vydávanú WHO v čo najširšom meradle.
 
Slovenská lekárska knižnica získala štatút Depozitnej knižnice WHO v roku 1991 a zdarma dostáva kompletnú produkciu publikácií a dokumentov Regionálneho úradu WHO pre Európu v Kodani a vybrané publikácie vydané WHO v Ženeve.
 
Od roku 1994 plní aj funkciu Dokumentačného strediska WHO. Spracúva, uchováva, sprístupňuje, propaguje a rozširuje publikácie a dokumenty WHO, zabezpečuje ich zahrnutie do národného bibliografického vyhľadávacieho systému, poskytuje rešeršné služby a relevantné informácie z elektronických informačných zdrojov WHO cieľovým používateľom, podporuje oficiálne udalosti a kampane regionálneho úradu WHO. Pri plnení svojich úloh spolupracuje aj s Kanceláriou WHO na Slovensku.
 
Fond Dokumentačného strediska WHO obsahuje 5 500 dokumentov a publikácií, 17 titulov časopisov a prístupné sú databázy WHO:


Fond dokumentačného strediska WHO je prístupný v študovni Slovenskej lekárskej knižnice a celý fond WHO je zahrnutý v online katalógu Slovenskej lekárskej knižnice.

Kontakt:

 
Dokumentačné stredisko WHO/SZO
Slovenská lekárska knižnica
Lazaretská 26
811 09 Bratislava
www.sllk.sk

Zodpovedný pracovník:
Ing. Irina Fialková
tel.: +421 2 57269 823
e-mail: irina.fialkova@nczisk.sk


Študovňa dokumentov WHO:
tel.: +421 2 57269 799
e-mail: studovna@nczisk.sk