EMCDDA A NCZI

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) v Bratislave spolupracuje v oblasti drog a drogovej závislosti s Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) prostredníctvom Národného monitorovacieho centra pre drogy na Ministerstve zdravotníctva SR, a to zberom a spracovaním dát pre indikátor Dopyt po liečbe (Treatment Demand Indicator,TDI).

EMCDDA bolo ustanovené Nariadením Rady (EEC) č. 302/93 zo dňa 08.02.1993 a svoju činnosť začalo vykonávať koncom roku 1995. EMCDDA patrí medzi špecializované agentúry Európskej komisie so sídlom v Lisabone. Je hlavným zdrojom komplexných informácií o drogách a drogovej závislosti v Európe, ako aj o opatreniach prijatých v súvislosti s riešením tohto problému. Hlavným cieľom centra je poskytovať objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie na európskej úrovni, ktoré sa týkajú drog, drogovej závislosti a ich následkov.

Národným zastúpením tejto špecializovanej európskej agentúry v Slovenskej republike je Národné monitorovacie centrum pre drogy (ďalej NMCD) na Ministerstve zdravotníctva SR, ktoré monitoruje situáciu v oblasti zneužívania psychotropných látok na národnej úrovni s cieľom zabezpečenia pravidelnej výmeny informácií o drogách podľa požiadaviek EMCDDA. NMCD z poverenia vlády koná ako zástupca Slovenskej republiky a plní funkciu národného kontaktného bodu siete REITOX (európska informačná sieť o drogách a drogových závislostiach).

NCZI zabezpečuje zber a spracovanie dát pre kľúčový indikátor EMCDDA – indikátor dopytu po liečbe prostredníctvom formulára Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti ZS (MZ SR) 4-12, ktorého metodika je harmonizovaná s metodikou EMCDDA tak, aby naše údaje boli porovnateľné s údajmi ostatných členských krajín EÚ.

Hlásenie poskytuje informácie: druh užívaných látok, spôsob užívania, frekvencia užívania, rizikové faktory užívania, vek, pohlavie, sociálno-ekonomická aktivita užívateľov, územie trvalého bydliska a informácie súvisiace s liečebným zariadením – počet užívateľov liečených v ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, rezort zriaďovateľa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Podrobnejšie štatistické výstupy o liečbe z drogovej závislosti v SR sú dostupné v publikácii Drogová závislosť – liečba užívateľa drog a tiež v analytických tabuľkových výstupoch.

Odporúčané linky:

www.infodrogy.sk
www.health.gov.sk
www.emcdda.europa.eu
www.emcdda.europa.eu/data/stats2018


Graf 1Graf 2 Graf 3Graf 4
Zdroj: Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti ZS (MZ SR) 4-12 za rok 2017, Národné centrum zdravotníckych informácií.

Na stiahnutie:

» Liečba užívateľov drog (PDF, 99 kB)
» Užívatelia heroínu, ktorí nastúpili na liečbu (PDF, 273 kB)
» Užívatelia kanabisu, ktorí nastúpili na liečbu (PDF, 268 kB)
» Užívatelia metamfetamínov, ktorí nastúpili na liečbu (PDF, 266 kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 22.8.2018