Elektronizácia dávok z nemocenského poistenia

Loga - Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 • názov a sídlo prijímateľa: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
 • názov projektu : Elektronizácia dávok z nemocenského poistenia
 • miesto realizácie projektu: Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
 • výška poskytnutého NFP: 2 417 280,00 EUR
 • stručný opis projektu:
  Výrazne lepšie využívanie údajov vo verejnej správe predstavuje kľúčový cieľ programového obdobia 2014 až 2020. K údajom chceme pristupovať ako k vzácnemu zdroju. Dátovej vrstve je preto v architektúre e-Governmentu venovaná výrazná pozornosť. Hlavným zámerom je zabezpečenie funkčnej dátovej integrácie medzi jednotlivými systémami verejnej správy vrátane pravidelnej replikácie kvalitných a konsolidovaných transakčných dát do dátových úložísk. Lepšie dáta znamenajú možnosť získavať kvalitné informácie, z nich vyplývajúce „insights" (pohľady dovnútra problematiky), ktoré zas slúžia ako podklady pre tvorbu znalostí a lepšie rozhodovanie. Ak sa bude vo verejnej správe lepšie rozhodovať, pozitívne sa to prejaví na výsledkoch vládnutia a stave jednotlivých sektorov verejnej správy. Verejná správa musí vybudovať dostatočnú kapacitu na prácu s dátami. Je veľmi dôležité podrobne rozumieť logike (ontológiám) spravovaných dát, vytvárať a udržiavať dátové modely, katalogizovať metadáta a paradáta, chápať prepojenia medzi jednotlivými systémami a podporovať zvyšovanie kvality dát v informačných systémoch verejnej správy. Kľúčovou otázkou je, ktoré dáta je potrebné zbierať a na základe akých výstupov sa má verejná správa rozhodovať. Téme sa v rámci Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy 2016 venovala pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta, ktorá navrhla systémové riešenie manažmentu údajov. Koncept predstavený v strategickej priorite Manažment údajov predstavuje aplikáciu myšlienky „Data-driven state" štátu – štátu fungujúcom na základe využívania dát a presnom riadení celého životného cyklu údajov.
   
  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Ďalšie informácie môžete nájsť na:
www.itms2014.sk
www.mirri.gov.sk
www.opvai.sk
www.eufondy.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 22.07.2021