Indikátory kvality zdravotnej starostlivosti OECD

Cieľom zberu a spracovania indikátorov kvality zdravotnej starostlivosti je merať a porovnávať kvalitu poskytovania zdravotníckych služieb v jednotlivých členských krajinách. Vyvinutý súbor indikátorov kvality umožňuje sledovať vplyv a dopad jednotlivých faktorov zdravotnej politiky na kvalitu zdravotnej starostlivosti. Dáta sú sprístupnené v rámci databázy OECD Health Statistics v datasete Health Care Quality Indicators.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) sa aktívne zapojilo do projektu OECD Indikátory kvality zdravotnej starostlivosti (Health Care Quality Indicators - HCQI) a poskytuje vybrané údaje do častí:
 
Starostlivosť o chronické ochorenia (Primary care) - zahŕňa ukazovatele ako hospitalizácie s diagnózami astma, chronické choroby dolných dýchacích ciest, hypertenzia, diabetes mellitus.
 
Starostlivosť o akútne prípady chronických stavov (Acute care) - zahŕňa úmrtia v tej istej nemocnici do 30 dní po prijatí na vybrané diagnózy chorôb obehovej sústavy ako sú cievne choroby mozgu, ischemické choroby srdca a hypertenzné choroby.
 
Duševné poruchy (Mental Health Care) - údaje o ukončení hospitalizácie samovraždou u pacientov s psychickou poruchou.