OECD Health Statistics

Databáza OECD Health Statistics je interaktívnym softwarovým systémom, ktorý ponúka štatistické údaje tematicky usporiadané podľa kľúčových indikátorov zdravotnej starostlivosti zhromaždených z 35-tich členských štátov OECD a predstavuje tak komplexný zdroj informácií pre medzinárodné porovnanie zdravotníctva a zdravotníckych systémov jednotlivých krajín. Databáza je aktualizovaná minimálne 1-krát ročne.
 
Práca s databázou umožňuje:
  • vyhľadávanie indikátorov v rámci tém a datasetov,
  • vytvorenie tabuliek a prispôsobenie rozloženia tabuliek výberom premenných a presúvaním dimenzií,
  • export a stiahnutie výberu údajov do formátov súborov xlsx a csv,
  • zobrazenie podrobných metadát o metodológii a zdrojoch.
 
Ukazovatele sú usporiadané podľa tém do hlavných množín údajov/datasetov:
  • Zdravotný stav - prezentuje štatistiky o chorobnosti a úmrtnosti s ukazovateľmi, ako sú stredná dĺžka života, príčiny úmrtnosti, materská a detská úmrtnosť, potenciálne stratené roky života, vnímanie zdravotného stavu, prenosné choroby, nádory, zranenia pri dopravných nehodách, pracovná neschopnosť.
  • Rizikové faktory zdravia - obsahuje ukazovatele spotreby alkoholu a tabaku, spotreby potravín, výskyt nadváhy a obezity v populácii.
  • Zdroje zdravotnej starostlivosti - obsahuje podmnožiny údajov o zamestnancoch v zdravotníctve podľa vybraných povolaní, zamestnancoch v nemocniciach, absolventoch, odmeňovaní zdravotníckych odborníkov, zdravotníckych zariadeniach, posteliach v zdravotníckych zariadeniach, zdravotníckej technike.
  • Využívanie zdravotnej starostlivosti - porovnáva úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti z hľadiska návštev v ambulanciách, očkovania, skríningu rakoviny prsníka a krčka maternice, hospitalizácií v nemocniciach, priemernej dĺžky hospitalizácie, diagnostických vyšetrení a chirurgických operácií.
  • Farmaceutický trh - zameriava sa na spotrebu a predaj liekov spolu a podľa skupín ATC klasifikácie vrátane generík.
  • Zdroje a využívanie dlhodobej starostlivosti - obsahuje údaje o pracovníkoch, počte lôžok v zariadeniach ošetrovateľskej starostlivosti a prijímateľoch dlhodobej starostlivosti v zariadeniach alebo v domácom prostredí.

Súčasťou zverejnených štatistických údajov je súbor informácií o definíciách, zdrojoch údajov a metodike pre každý indikátor, ktorý je potrebný pre správnu interpretáciu údajov. Informácie sú prístupné online v rámci databázy Health Statistics alebo z dokumentačného súboru s názvom „Definitions, sources and methods“ zverejneného na stránke OECD. Pre každý indikátor a každú krajinu obsahuje informácie o zdroji údajov, pokrytí údajov, odchýlky od spoločnej definície, vysvetlenie prerušenia porovnateľnosti údajov v časovom rade a ďalšie dôležité metodické informácie.
 
Ďalšie informácie o Slovensku v rámci činnosti OECD sú zverejnené aj na www.oecd.org/slovakia .