OECD, EUROSTAT, WHO – spoločný set štatistických údajov

NCZI v súčinnosti so ŠÚ SR prispieva štatistickými dátami a metodikami aj do spoločného zberu prostredníctvom dotazníka Joint Data Collection on Non-Monetary Health Care Statistics. Dotazník predstavuje spoluprácu OECD, EUROSTAT a WHO/EUROPE s cieľom harmonizácie ukazovateľov v oblasti nevýdavkových štatistík zdravotnej starostlivosti a získania medzinárodne porovnateľných dát o kľúčových aspektoch systémov zdravotnej starostlivosti v sledovaných členských krajinách OECD, EUROSTAT a WHO/EUROPE.
 
Dotazníkom „Joint Questionnaire“ sa zhromažďujú údaje z nasledovných oblastí:
  • Health employment and education – zdravotnícki pracovníci podľa vybraných povolaní (lekári, zubní lekári, zdravotné sestry, pôrodné asistentky, farmaceuti, zamestnanci v nemocniciach, absolventi a ďalšie).
  • Physical and technical resources – počet nemocníc, počet nemocničných postelí, zdravotnícka technika.
  • Health care activities – v rámci ambulantnej starostlivosti – návštevy, očkovanie, prevencia; v rámci nemocničnej starostlivosti – hospitalizácie spolu aj podľa skupín diagnóz, priemerný ošetrovací čas, vyšetrenia a vybrané chirurgické výkony.
  • Eurostat Additional Module – vybrané údaje v regionálnom členení poskytované len pre Eurostat členskými a kandidátskymi krajinami EÚ a krajinami EFTA.
  • Hospital discharge data – ukončené hospitalizácie, počet ošetrovacích dní a denné prípady v nemocniciach podľa hlavnej diagnózy, pohlavia a veku poskytované krajinami WHO - európsky región.

Údaje sú zverejňované:
  • v databáze OECD Health Statistics za členské krajiny OECD
  • v databáze Eurostat database (tematická oblasť Population and social conditions>Health) za členské a kandidátske krajiny EÚ a krajiny EFTA.