Právny základ pre zdravotnícku štatistiku

ZDRAVIE je vysoká priorita pre európskych občanov, ktorí očakávajú dlhý a zdravý život, ochranu proti chorobám a nehodám a adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Presné a podrobné štatistické údaje o zdraví majú kľúčový význam pri hodnotení vplyvov rozhodnutí národných a európskych činiteľov a sú hlavným nástrojom pre monitorovanie zdravotného stavu obyvateľov krajín.

V roku 2008 bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorým sa ustanovil spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  • Štatistiky sa majú vypracovávať v súlade s normami nestrannosti, spoľahlivosti, objektivity, nákladovej efektívnosti a dôverného charakteru štatistických údajov.
  • Štatistiky majú zahŕňať, vo forme harmonizovaného a spoločného súboru údajov, informácie požadované pre činnosť Spoločenstva v oblasti verejného zdravia, na podporu národných stratégií pre rozvoj vysokokvalitnej, všeobecne dostupnej a trvalo udržateľnej zdravotnej starostlivosti a pre činnosť Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  • Štatistiky majú poskytovať údaje pre štrukturálne ukazovatele, ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja a zdravotné ukazovatele Európskeho spoločenstva (ECHI – European Community Health Indicators), ako aj pre ďalšie súbory ukazovateľov, ktoré je potrebné vypracovať na účely monitorovania činnosti Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Na základe tohto nariadenia majú členské štáty poskytovať Komisii (Eurostatu) štatistiky v týchto oblastiach: zdravotný stav a zdravotné faktory, zdravotná starostlivosť, príčiny smrti, pracovné úrazy, choroby z povolania a iné zdravotné problémy a ochorenia spojené s prácou.

Dokument prostredníctvom vytýčených domén si kladie za cieľ:
  • Zlepšenie zdravia občanov
  • Podpora zdravia k zvýšeniu prosperity a solidarity
  • Tvorba informácií a šírenie poznatkov o determinantoch zdravia
  • Zníženie pracovných úrazov a chorôb z povolania prostredníctvom opatrení EÚ a členských štátov