Správa o perinatálnom zdraví 2004

Lepšia štatistika pre lepšie zdravie tehotných žien a ich detí


Podpora zdravého tehotenstva a bezpečný pôrod sú cieľom všetkých európskych zdravotných systémov. Napriek signifikantným zlepšeniam v posledných desaťročiach existuje v perinatálnom období pretrvávajúce riziko pre matky a ich deti. Predčasne narodené deti majú sklon k úmrtiam a je pravdepodobnejšie, že budú mať neurologické alebo vývojové chyby, ktoré so sebou nesú dlhodobé následky v kvalite života. Platí to aj pre deti narodené s vážnymi vrodenými chybami. Materská úmrtnosť, aj keď ojedinelá, je často spojená s nedostatočnou starostlivosťou.
 
V posledných rokoch výskum zistil spojitosť medzi perinatálnym zdravím a chronickými chorobami v dospelosti. Deti narodené s nízkou pôrodnou hmotnosťou sú viac ako iné v dospelosti vystavené riziku rozvoja diabetu a metabolického syndrómu. Z toho dôvodu je sledovanie perinatálneho zdravia dôležitejšie ako v minulosti. Je preto potrebné vytvoriť nástroje na hodnotenie perinatálnych zdravotných problémov a ich príčin a zároveň monitorovať iniciatívu zdravotnej politiky a jej účinky.
 
Publikácia je prvým krokom, ktorý poskytuje Európe prehľadné informácie o charakteristikách zdravia a poskytovanej zdravotnej starostlivosti tehotným ženám a ich deťom v 26 európskych krajinách, a to na základe jednotných indikátorov odporúčaných projektom EURO-PERISTAT. Prehľad je doplnený aj kľúčovými údajmi a analýzami z iných európskych projektov o perinatálnom zdraví SCPE (detská mozgová obrna), EUROCAT (vrodené chyby) a EURONEOSTAT (novorodenci s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou).
 
V prvej časti publikácie sú zhrnuté výsledky zo všetkých indikátorov stanovených v projekte EURO-PERISTAT a sú členené podľa identifikácie matky, druhu a spôsobu poskytnutej zdravotnej starostlivosti matke počas a po pôrode a jej dieťaťu. Druhá časť poskytuje prehľad s podrobnými referenčnými dátovými tabuľkami podľa jednotlivých krajín.
 
Autori poukazujú na skutočnosť, že pri interpretácii výsledkov je nutné z hľadiska porovnateľnosti indikátorov pre sledovanie perinatálneho zdravia brať do úvahy aj metodologické odlišnosti v jednotlivých krajinách.

Hlavné rozdiely v zdraví a zdravotnej starostlivosti v Európe v roku 2004

 
V európskych krajinách sú zaznamenané nerovnosti v mierach fetálnej a neonatálnej mortality. Z celkového počtu pôrodov je 5 až 9 % pôrodov s nízkou pôrodnou hmotnosťou a výsledky poukazujú na geografický model prevalencie. Miery predčasných pôrodov (prezentované po prvýkrát) sa rozchádzajú medzi európskymi krajinami od 5,5 do 12,2 %. Register detskej mozgovej obrny umožňuje hodnotiť neskoršie následky perinatálnych komplikácií pri najbežnejších motorických poruchách u detí.
Údaje o počte hlásených úmrtí rodičiek sú zriedkavé, avšak niektoré z krajín naznačujú, že problémom ostáva ich nejednotné sledovanie. Výzvou je aj hodnotenie zdravia žien počas gravidity a po nej z aspektu demografických charakteristík tehotných žien v Európe. Európska dokumentačná rôznorodosť nám dáva príležitosť poučiť sa z rôznych kultúrnych a organizačných modelov pre materstvo a novorodeneckú starostlivosť.

Odporúčania pre tvorbu zdravotných informačných systémov

 
Cieľom európskej spolupráce je harmonizácia ukazovateľov v kľúčových oblastiach perinatálneho zdravia, snaha o štandardizáciu kritérií pre sledovanie zdravotných indikátorov v informačných systémoch. Zabezpečiť porovnateľný zber údajov z rutinných hlásení so zameraním na morbiditu rodičky a dieťaťa a na hodnotenie sociálno-rizikových faktorov pôsobiacich v jednotlivých európskych krajinách.

Trendy pre ďalšie obdobie

 
V predkladanej publikácii sú spracované údaje za jeden rok a trend porovnateľných indikátorov sa prejaví, len ak bude možné sledovať dlhší časový vývoj hodnôt zdravotných indikátorov v tejto oblasti. Predpokladom úspešnosti je dôsledné zhromažďovanie údajov z matrík, pôrodných kníh, registrov a z nemocničných prepúšťacích systémov.
 
Autori predpokladajú, že predložený rámec vybratých indikátorov na sledovanie perinatálneho zdravia by mohol byť použitý na vývoj epidemiologických pozorovaní v európskych krajinách. Ponúkajú príležitosť pre spoluprácu medzi zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti o príčinách nežiaducich perinatálnych výsledkov a mohli by uskutočniť opatrenia pre zlepšenie prevencie a liečby vo svojej krajine.
 
» Správa o perinatálnom zdraví 2004 (PDF, 6,4 MB)