Spotreba humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín


 
Štatistické výstupy vychádzajú zo zberu a spracovania štvrťročných výkazov Ministerstva zdravotníctva SR: L (MZ SR) 1-04 Štvrťročného výkazu o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách a L (MZ SR) 2-04 Štvrťročného výkazu o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. Zisťujú spotrebu humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín hradených aj nehradených z verejného zdravotného poistenia vydaných v lekárňach a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Výstupy predstavujú komplexnú informáciu o spotrebe liekov v SR a sú zdrojom medzinárodných porovnaní.
 
 
Štatistické výstupy podávajú podrobný prehľad o spotrebe predpísaných humánnych liekov na území Slovenskej republiky, ktoré schválila príslušná zdravotná poisťovňa v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa ATC skupiny, resp. ŠÚKL kódu lieku, diagnózy a pohlavia poistenca. Predstavujú tak významný podporný zdroj na analýzu údajov o spotrebe liekov. Údaje vychádzajú z účtu poistenca od zdravotných poisťovní zasielaných do NCZI podľa § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Metodické rozdiely zberu a spracovania údajov uvedeného zdroja neumožňujú relevantne porovnať výstupy s výstupmi Spotreba humánnych liekov v Slovenskej republike zo štatistických zisťovaní L (MZ SR) 1-04 a L (MZ SR) 2-04, ktoré sú komplexným obrazom o spotrebe liekov v SR a sú zdrojom medzinárodných porovnaní.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 23.6.2020