Infozákon

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Žiadosť o poskytnutie informácií je možné podať:

 • on-line: prostredníctvom formulára
 • e-mailom: info@nczisk.sk
 • poštou na adrese: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava
 • osobne: podateľňa Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava
 • telefonicky: 02/572 69 717
 • prostredníctvom elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy


Zo žiadosti o poskytnutie informácie musí byť v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrejmé:

 • ktorej povinnej osobe je určená,
 • meno, priezvisko alebo názov/obchodné meno žiadateľa,
 • adresa pobytu/pri PO sídlo,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, žiadosť bude vrátená na doplnenie.
 
Žiadosti o sprístupnenie informácie budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 pracovných dní. Táto skutočnosť bude žiadateľovi oznámená najneskôr pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti.
 
Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Opravné prostriedky proti rozhodnutiam možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní proti rozhodnutiu Národného centra zdravotníckych informácií rozhoduje nadriadený orgán (Ministerstvo zdravotníctva SR). Náklady spojené s poskytnutím informácií (zhotovenie kópie, napálenie na CD, ...) sa uhrádzajú podľa Cenníka poskytovania informácií a služieb.
 
Právny rámec
 
Vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií sa uskutočňuje podľa platnej legislatívy SR. Pri poskytovaní informácií NCZI zabezpečuje ochranu dôverných údajov v zmysle zákonov č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ochranu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum poslednej aktualizácie: 06.02.2023