Štandardy v zdravotníctve

Štandardizácia v zdravotníckej informatike a zdravotníckej štatistike


Štandard je nástrojom porovnateľnosti v prostredí informačných a komunikačných technológií, ktorým sa stanovujú základné prvky, štruktúra a formáty dátových rozhraní, kvalita, lehota a spôsob vedenia. Je oporou pre zavádzanie a udržiavanie interoperability informačných systémov a využívania informačno-komunikačných technológií.
 
V zmysle  zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy je štandard definovaný takto:
 
"Štandardom je súbor pravidiel spojených s vytváraním, rozvojom a využívaním informačných systémov verejnej správy, ktorý obsahuje charakteristiky, metódy, postupy a podmienky, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a integrovateľnosť s inými informačnými systémami. Štandardy musia byť otvorené a technologicky neutrálne."


 
Viac o tom, čo sú štandardy a normy a čo zdravotnícka informatika, ako aj o potrebe existencie štandardov čítajte tu.

 
Ďalší pohľad na štandardy nájdete na Štandardy rýchlo a ľahko