Národný register zdravotníckych pracovníkov

Národné centrum zdravotníckych informácií vedie Národný register zdravotníckych pracovníkov v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Národný register zdravotníckych pracovníkov je zdravotnícky informačný systém, ktorý obsahuje údaje fyzických osôb – zdravotníckych pracovníkov, tzn. odborne spôsobilých osôb vykonávajúcich zdravotnícke povolanie.
 
Účelom vedenia Národného registra zdravotníckych pracovníkov je naplnenie identifikačnej, integračnej, referenčnej, informačnej, administratívnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni. Ide predovšetkým o zhromažďovanie vybraných údajov nevyhnutných pre reálny výkon elektronického zdravotníctva, prevádzku národného informačného systému na objednávanie pacientov a elektronizáciu potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, pre vydávanie a používanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, pre poskytovanie údajov iným oprávneným subjektom národného zdravotníckeho informačného systému a pre tvorbu a vyhodnocovanie štatistických výstupov. Národný register zdravotníckych pracovníkov slúži aj Ministerstvu zdravotníctva SR ako nástroj pre riadiacu a kontrolnú činnosť. V Národnom registri zdravotníckych pracovníkov sa údaje ukladajú so zreteľom na dobu ich platnosti a je v ňom preto uchovaná aj profesijná história registrovaných zdravotníckych pracovníkov.
 
Význam a postavenie registra, rozsah a zdroje registrovaných údajov, spôsob aktualizácie, toky dát a procesné nastavenia registra, ako aj rozsah, záber a význam hlásenia údajov o výkone zdravotníckeho povolania do Národného registra zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom elektronického formulára „R (MZ SR) 8-99“, sa v priebehu implementácie elektronického zdravotníctva (projekt ezdravie) v Slovenskej republike zásadne menia.
 
V rámci správy a prevádzky Národného registra zdravotníckych pracovníkov sa za účelom jeho aktualizácie využívajú vybrané údaje:

V rámci správy a prevádzky Národného registra zdravotníckych pracovníkov sa ďalej za účelom jeho aktualizácie v súčasnosti pripravuje spracúvanie údajov o vydaných licenciách zdravotníckym pracovníkom z registrov licencií stavovských organizácií v zdravotníctve a spracúvanie údajov z informačného systému manažmentu elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov.
 
Z vyššie uvedených zdrojov sa spracúvajú základné údaje o fyzickej osobe, údaje o registrácii v komore, údaje o tituloch pred menom a za menom a profesijných tituloch, údaje o získanej odbornej spôsobilosti, údaje o pridelených číselných kódoch zdravotníckym pracovníkom, údaje o vydaných licenciách, údaje o právnych vzťahoch, údaje o vykonávanom zdravotníckom povolaní, údaje o zazmluvnenosti zdravotníckeho pracovníka so zdravotnou poisťovňou a údaje o vydaných elektronických preukazoch zdravotníckym pracovníkom.
 
Údaje o právnych vzťahoch a údaje o vykonávanom zdravotníckom povolaní v jednotlivých právnych vzťahoch zdravotníckych pracovníkov v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, praktická sestra - asistent, zubný asistent, sanitár, logopéd, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik sa do ISZI NCZI spolu s ďalšími údajmi zbierajú od decembra 2014 prostredníctvom elektronického formulára web aplikácie ISZI pod označením „R (MZ SR) 8-99“, a to od spravodajských jednotiek – organizácií poskytujúcich pracovnú príležitosť na výkon zdravotníckeho povolania v zmysle § 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o údaje, ktoré o. i. v Národnom registri zdravotníckych pracovníkov spájajú zdravotníckeho pracovníka s konkrétnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo s organizáciou s osobitnými úlohami v zdravotníctve a nadobúdajú tak z pohľadu potrieb praktického výkonu elektronického zdravotníctva zásadný význam. Vo veci poskytovania týchto údajov vydalo ministerstvo zdravotníctva už druhý všeobecne záväzný právny predpis, a to naposledy vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 191/2022 Z. z. z 5. mája 2022, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky.
 
Aktualizácia registra prostredníctvom elektronického formulára web aplikácie ISZI „R (MZ SR) 8-99“ je založená na sprístupnení údajov registra vlastných a aktuálne registrovaných osôb v právnych vzťahoch jednotlivým spravodajským jednotkám prostredníctvom predplneného formulára „R (MZ SR) 8-99“, tzv. výpisu z registra. Kontrolou, prípadnou opravou, či doplnením zobrazených údajov a odoslaním takéhoto (tzv. Doplňujúceho hlásenia) formulára spravodajská jednotka aktualizuje register. Ak v priebehu kalendárneho roka k žiadnej zmene vo veci evidencie údajov za príslušnú spravodajskú jednotku nedôjde, potvrdí spravodajská jednotka v priebehu januára nasledujúceho roka platnosť registrovaných údajov, a to prostredníctvom elektronického formulára webovej aplikácie ISZI R_08_99_POTVRDENIE. Registráciu nezaregistrovaných, resp. nových zdravotníckych pracovníkov v právnych vzťahoch zabezpečuje spravodajská jednotka vyplnením celého a odoslaním nového (tzv. Kompletného hlásenia) formulára „R (MZ SR) 8-99“.
 
Od roku 2015 je zároveň zavedený alternatívny spôsob aktualizácie údajov o výkone zdravotníckeho povolania spravodajskou jednotkou voči individuálnej aktualizácii po jednotlivých právnych vzťahoch zdravotníckych pracovníkov zasielaním Kompletných a Doplňujúcich hlásení. Alternatívny spôsob spočíva v zasielaní požadovaných údajov z informačného systému spravodajskej jednotky vo formáte kompatibilnom s dátovým rozhraním hlásenia do registra podľa štandardov zdravotníckej informatiky.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 27.10.2022