Národný register zdravotníckych pracovníkov

Národné centrum zdravotníckych informácií vedie Národný register zdravotníckych pracovníkov v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Národný register zdravotníckych pracovníkov je zdravotnícky informačný systém, ktorý obsahuje údaje fyzických osôb – zdravotníckych pracovníkov, tzn. odborne spôsobilých osôb vykonávajúcich zdravotnícke povolanie.
 
Účelom vedenia Národného registra zdravotníckych pracovníkov je naplnenie identifikačnej, integračnej, referenčnej, informačnej, administratívnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni. Ide predovšetkým o zhromažďovanie vybraných údajov nevyhnutných pre reálny výkon elektronického zdravotníctva a pre prevádzku národného informačného systému na objednávanie pacientov, pre vydávanie a používanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, pre poskytovanie údajov iným oprávneným subjektom národného zdravotníckeho informačného systému a pre tvorbu a vyhodnocovanie štatistických výstupov. Národný register zdravotníckych pracovníkov slúži aj Ministerstvu zdravotníctva SR ako nástroj pre riadiacu a kontrolnú činnosť. V Národnom registri zdravotníckych pracovníkov sa údaje ukladajú so zreteľom na dobu ich platnosti a je v ňom preto uchovaná aj profesijná história registrovaných zdravotníckych pracovníkov.
 
Význam a postavenie registra, rozsah a zdroje registrovaných údajov, spôsob aktualizácie, toky dát a procesné nastavenia registra, ako aj rozsah, záber a význam hlásenia údajov o výkone zdravotníckeho povolania do Národného registra zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom elektronického formulára „R (MZ SR) 8-99“, sa v priebehu implementácie elektronického zdravotníctva (projekt ezdravie) v Slovenskej republike zásadne menia.
 
V rámci správy a prevádzky Národného registra zdravotníckych pracovníkov sa za účelom jeho aktualizácie využívajú vybrané údaje:
  • z registrov zdravotníckych pracovníkov stavovských organizácií v zdravotníctve,
  • z registra fyzických osôb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
  • z registra zdravotníckych pracovníkov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
  • o právnych vzťahoch a o výkone zdravotníckeho povolania z Informačného systému zdravotníckych indikátorov (ISZI) NCZI, ktoré do ISZI poskytujú spravodajské jednotky v zmysle vyhlášky MZ SR č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky,
  • vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou, ktoré do registra poskytujú zdravotné poisťovne.

V rámci správy a prevádzky Národného registra zdravotníckych pracovníkov sa ďalej za účelom jeho aktualizácie v súčasnosti pripravuje spracúvanie údajov o vydaných licenciách zdravotníckym pracovníkom z registrov licencií stavovských organizácií v zdravotníctve a spracúvanie údajov z informačného systému manažmentu elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov.

Z vyššie uvedených zdrojov sa spracúvajú základné údaje o fyzickej osobe, údaje o registrácii v komore, údaje o tituloch pred menom a za menom a profesijných tituloch, údaje o získanej odbornej spôsobilosti, údaje o pridelených číselných kódoch zdravotníckym pracovníkom, údaje o vydaných licenciách, údaje o právnych vzťahoch, údaje o vykonávanom zdravotníckom povolaní, údaje o zazmluvnenosti zdravotníckeho pracovníka so zdravotnou poisťovňou a údaje o vydaných elektronických preukazoch zdravotníckym pracovníkom.
 
Údaje o právnych vzťahoch a údaje o vykonávanom zdravotníckom povolaní v jednotlivých právnych vzťahoch zdravotníckych pracovníkov v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, praktická sestra, zubný asistent, sanitár, logopéd, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik sa do ISZI NCZI spolu s ďalšími údajmi zbierajú od decembra 2014 prostredníctvom elektronického formulára web aplikácie ISZI pod označením „R (MZ SR) 8-99“, a to od spravodajských jednotiek – organizácií poskytujúcich pracovnú príležitosť na výkon zdravotníckeho povolania v zmysle § 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o údaje, ktoré o. i. v Národnom registri zdravotníckych pracovníkov spájajú zdravotníckeho pracovníka s konkrétnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a nadobúdajú tak z pohľadu potrieb praktického výkonu elektronického zdravotníctva zásadný význam. Vo veci poskytovania týchto údajov vydalo ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzný právny predpis, a to vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z. z 20. januára 2014, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky.
 
Práce na zosúladení obsahu a formy elektronického formulára “R (MZ SR) 8-99” s uvedenou vyhláškou a testovanie nových funkcií bolo ukončené začiatkom decembra 2014. Príslušné spravodajské jednotky boli následne vyzvané k aktualizácii Národného registra zdravotníckych pracovníkov v priebežnom režime podľa uvedenej vyhlášky.
 
Od júna 2015 je už aj technicky možné zbierať údaje o právnych vzťahoch a údaje o vykonávanom zdravotníckom povolaní v jednotlivých právnych vzťahoch zdravotníckych pracovníkov aj v povolaní sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, zdravotnícky záchranár, zubný technik, ortopedický technik a psychológ.
 
Aktualizácia registra prostredníctvom elektronického formulára web aplikácie ISZI „R (MZ SR) 8-99“ je založená na sprístupnení údajov registra vlastných a aktuálne registrovaných osôb v právnych vzťahoch jednotlivým spravodajským jednotkám prostredníctvom predplneného formulára „R (MZ SR) 8-99“, tzv. výpisu z registra. Kontrolou, prípadnou opravou, či doplnením zobrazených údajov a odoslaním takéhoto (tzv. Doplňujúceho hlásenia) formulára spravodajská jednotka aktualizuje register. Ak v priebehu kalendárneho roka k žiadnej zmene vo veci evidencie údajov za príslušnú spravodajskú jednotku nedôjde, potvrdí spravodajská jednotka v priebehu januára nasledujúceho roka platnosť registrovaných údajov, a to prostredníctvom elektronického formulára webovej aplikácie ISZI R_08_99_POTVRDENIE. Registráciu nezaregistrovaných, resp. nových zdravotníckych pracovníkov v právnych vzťahoch zabezpečuje spravodajská jednotka vyplnením celého a odoslaním nového (tzv. Kompletného hlásenia) formulára „R (MZ SR) 8-99“.

Novelou vyššie uvedenej vyhlášky MZ SR č. 9/2014 Z. z. sa s účinnou od 15.8.2015 zaviedol alternatívny spôsob aktualizácie údajov o výkone zdravotníckeho povolania spravodajskou jednotkou voči individuálnej aktualizácii po jednotlivých právnych vzťahoch zdravotníckych pracovníkov zasielaním Kompletných a Doplňujúcich hlásení. Alternatívny spôsob spočíva v zasielaní požadovaných údajov z informačného systému spravodajskej jednotky vo formáte kompatibilnom s dátovým rozhraním hlásenia do registra podľa štandardov zdravotníckej informatiky.

Dátum poslednej aktualizácie: 13.12.2021