Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (NR PZS) ako jeden z národných zdravotníckych administratívnych registrov je súčasťou údajovej základne Národného zdravotníckeho informačného systému.
 
Plní funkciu:
 • registračnú – zachytáva jedinečný výskyt poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 • informačnú – poskytuje informácie o registrovaných právnych subjektoch v rôznom členení, so zabezpečením jednoznačnej identifikácie týchto subjektov,
 • integračnú – je integrujúcim prvkom v zdravotníckom informačnom systéme,
 • štatistickú pre rezortné štatistické zisťovania,
 • dátovej podpory služieb elektronického zdravotníctva a národného informačného systému na objednávanie pacientov,
 • zdroja dát pre poskytovanie informácií na Národnom portáli zdravia.

NR PZS zbiera, aktualizuje a ďalej spracúva údaje v zmysle § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, napr. o:
 • poskytovateľoch ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
 • poskytovateľoch ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • poskytovateľoch lekárenskej starostlivosti,
 • zubných technikách,
 • očných optikách,
 • poskytovateľoch, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,
 • prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľnej liečebne,
 • mobilných odberových miestach a iné.

Zdroje údajov NR PZS:
 • registre povolení vedené povoľovacími orgánmi v zmysle § 26a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 34a zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 7 ods. 7 až 9 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vedený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v zmysle § 20 ods. 1 písm. e) štvrtý bod zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ŠÚ SR,
 • register fyzických osôb MV SR,
 • register organizácií ŠÚ SR,
 • živnostenský register SR,
 • obchodný register MS SR,
 • register neziskových organizácií MV SR,
 • zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorené medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou, z ktorých vybrané údaje poskytujú do NR PZS zdravotné poisťovne podľa § 15 ods. 1 písm. z) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum poslednej aktualizácie: 13.12.2021