Národný register organizácií s osobitnými úlohami v zdravotníctve

Národný register organizácií s osobitnými úlohami v zdravotníctve ako jeden z národných zdravotníckych administratívnych registrov je súčasťou údajovej základne Národného zdravotníckeho informačného systému.
 
Plní funkciu:
 • registračnú – zachytáva jedinečný výskyt dotknutej organizácie s osobitnou úlohou v zdravotníctve,
 • informačnú – poskytuje informácie o registrovaných právnych subjektoch v rôznom členení, so zabezpečením jednoznačnej identifikácie týchto subjektov,
 • integračnú – je integrujúcim prvkom v zdravotníckom informačnom systéme,
 • štatistickú pre rezortné štatistické zisťovania.

V Národnom registri organizácií s osobitnými úlohami v zdravotníctve sa zbierajú, aktualizujú a ďalej spracúvajú údaje o:
 • držiteľovi povolenia na
  • výrobu humánnych liekov,
  • výrobu skúšaných humánnych produktov a skúšaných humánnych liekov,
  • prípravu transfúznych liekov,
  • individuálnu prípravu liekov na inovatívnu liečbu,
  • veľkodistribúciu humánnych liekov,
 • farmaceutickej spoločnosti,
 • držiteľovi registrácie humánneho lieku,
 • organizácii zabezpečujúcej záchrannú zdravotnú službu,
 • organizácii s úlohami v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,
 • poskytovateľovi pracovnej príležitosti na výkon lekárskej posudkovej činnosti,
 • organizácii vykonávajúcej kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a lekárskej posudkovej činnosti a dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • organizácii zabezpečujúcej distribúciu ochranných osobných pracovných pomôcok,
 • organizácii zabezpečujúcej distribúciu zdravotníckych prístrojov.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 13.12.2021