Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti

Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti ako jeden z národných zdravotníckych administratívnych registrov je súčasťou údajovej základne Národného zdravotníckeho informačného systému. Prijímateľ zdravotnej starostlivosti je fyzická osoba zapísaná do registra fyzických osôb, ktorá je povinne verejne zdravotne poistená.
Plní funkciu:
  • identifikačnú – zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu dotknutých subjektov či objektov,
  • registračnú – zachytáva jedinečný výskyt fyzickej osoby zapísanej do registra fyzických osôb, ktorá je povinne verejne zdravotne poistená,
  • informačnú – poskytuje informácie o registrovaných subjektoch v rôznom členení, so zabezpečením jednoznačnej identifikácie týchto subjektov,
  • integračnú – je integrujúcim prvkom v zdravotníckom informačnom systéme,
  • štatistickú pre rezortné štatistické zisťovania.

Účelom vedenia Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti je naplnenie identifikačnej, integračnej, registračnej, informačnej, administratívnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni. Ide predovšetkým o zhromažďovanie vybraných údajov nevyhnutných pre reálny výkon elektronického zdravotníctva a pre prevádzku národného informačného systému, výkon posudkového lekárstva, výkon revízneho lekárstva, výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, výkon pitvy, prehliadka mŕtveho tela, prijímacie konanie, prieskumné konanie a lekárska posudková činnosť podľa osobitného predpisu, vypracovanie znaleckého posudku na účely konania pred súdom, úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti slúži aj Ministerstvu zdravotníctva SR ako nástroj pre riadiacu a kontrolnú činnosť, na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, na zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 13.12.2021