Vytvorenie efektívneho prevádzkovateľa kvalitných elektronických služieb zdravotníctva

Operačný program - Efektívna verejná správa Európsky socialny fond
názov a sídlo prijímateľa: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
názov projektu: Vytvorenie efektívneho prevádzkovateľa kvalitných elektronických služieb zdravotníctva
miesto realizácie projektu: Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
výška poskytnutého NFP: 3 682 691,79 EUR
stručný opis projektu:
Národný projekt „Vytvorenie efektívneho prevádzkovateľa kvalitných elektronických služieb zdravotníctva“ má dva hlavné ciele:
1. Zvýšenie kvality a dostupnosti poskytovaných služieb zdravotníctva
a) Zlepšiť efektivitu fungovania sektora zdravotníctva
2. Zvýšenie kvality poskytovania elektronických služieb elektronického zdravotníctva (eZdravie)
a) Zvýšiť kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb zdravotníctva
b) Inovovať elektronické služby zdravotníctva (so zameraním na zlepšenie prevencie a manažment chronických ochorení)
 
Vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení pre obdobie 2016 – 2020 v oblasti zdravotnej politiky určila ako jednu zo svojich priorít oblasť rozvoja, obnovy a modernizácie, t.j. aj nové služby rezortu zdravotníctva pre jednotlivé subjekty sektora. Zároveň si dala za cieľ aj skrátenie čakacích lehôt na zdravotné a ošetrovateľské výkony a revitalizáciu ambulantnej starostlivosti aj v oblasti posilňovania integrovanej zdravotnej starostlivosti.
Plná aplikácia a podpora Národného zdravotníckeho informačného systému ako aj ďalších integrovaných zdravotníckych systémov (ďalej len ezdravie) je rovnako jedným z cieľov vlády. Je dôležité, aby vznikajúca platforma pre ezdravie bola kompatibilná s riešeniami na úrovni EÚ, preto ja dôležitá podpora európskych štandardov, testovanie interoperability a osvedčovanie systémov zdravotnej starostlivosti.
 
K týmto zámerom chce MZ SR prispieť komplexnou reformou jednotlivých oblastí.
 
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Dátum poslednej aktualizácie: 13.04.2021