Archív

SLOVenský register Akútnych Koronárnych Syndrómov (SLOVAKS) - analýza údajov z roku 2007

25.05.2016

Analýza údajov z registrov akútnych koronárnych syndrómov umožňuje popri epidemiologických údajoch vyhodnotiť kompatibilitu manažmentu pacientov s oficiálnymi odbornými odporúčaniami, sledovať jej trendy a na základe získaných údajov pripravovať organizačné a legislatívne opatrenia vedúce k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti. Slovenská kardiologická spoločnosť a Národné centrum zdravotníckych informácií organizačne pripravili a od začiatku roku 2007 spustili pilotnú verziu SLOVenského registra Akútnych Koronárnych Syndrómov (SLOVAKS). Predmetom skúmania bolo 4 402 prípadov hlásenia akútnych koronárnych syndrómov za obdobie 1. január – 31. december 2007 z 55-tich nemocničných zariadení. Ženy predstavovali 1 823 (41,4 %) a muži 2 579 (58,6 %) prípadov.
 
Za Národné centrum zdravotníckych informácií na tejto analýze spolupracovali MUDr. Peter Hlava a MUDr. Anna Baráková.
 
Martin Studenčan, Anna Baráková, Peter Hlava, Ján Murín, Gabriel Kamenský Kardiológia, č. 5/2008

Zdravotnícka ročenka 2013

13.03.2015

Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo Zdravotnícku ročenku Slovenskej republiky 2013. Publikácia poskytuje prierez ukazovateľmi zdravotníckej štatistiky v šiestich tematických okruhoch: demografia, zdravotný stav obyvateľstva, sieť a činnosť zdravotníckych zariadení, pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo, ekonomické ukazovatele, medzinárodné porovnania.

Informatizáciou k pacientovi

14.02.2008

O elektronických zdravotných záznamoch sa hovorí už niekoľko rokov, no stále nefungujú celoplošne. Informatizácia zdravotníctva je zakotvená aj v programovom vyhlásení vlády z júla 2006.
Informatizácia zdravotníctva by mala skvalitniť a zefektívniť zdravotnú starostlivosť. O nových technológiách v zdravotníctve hovorí Koncepcia informatizácie zdravotníctva na roky 2007 až 2010.

Marcel Lincényi, Zdravotnícke noviny

Prečo viazne informatizácia?

14.02.2008

Prvé projekty informatizácie zdravotníctva sa v rezorte pripravovali už za ministra zdravotníctva Romana Kováča. Neukončili sa, vždy sa zastavili pre nedostatok financií na ich uskutočnenie. O pomalom priebehu zavádzania technológií do zdravotníctva hovorí aj správa o stave informatizácie v rezorte zdravotníctva v roku 2007. „Dnes je situácia iná. V minulosti boli náklady na informatizáciu oveľa vyššie ako dnes, technika sa zlacňuje. Sme súčasť Európy, kde prudko rastie význam e-Health technológie. V minulosti sa informatizácia viackrát zastavila, dnes je však nevyhnutná," vysvetľuje RNDr. Ľ. Vlčák, CSc.

Marcel Lincényi, Zdravotnícke noviny

Čipové karty

14.02.2008

Čipová karta v zdravotníctve bude plniť predovšetkým funkciu identifikačného predmetu.

Marcel Lincényi, Zdravotnícke noviny

Situation has improved, but development needed

11.02.2008

National anti-drug coordinator, MUDr. Mária Chmelová, draws on international experience.

Michaela Stanková, The Slovak Spectator

Naše choroby nájde lekár na internete

23.08.2007

Klasickým "papierovým" zdravotným kartám pomaly odzvonieva. Do roku 2010 by mali byť chorobopisy pacientov prepísané do elektronickej podoby a umiestnené na internete. Pacient sa tak dostane k svojim údajom kedykoľvek bude chcieť a lekár hneď, ak to bude nevyhnutné - ten sa však dostane iba k tým informáciám, ktoré potrebuje kvôli vyšetreniu, či liečbe.

Monika Laciková, Hospodárske noviny

Prioritný cieľ: Informatizácia zdravotníctva

01.06.2007

Kedy sa aj v zahraničí bude môcť pozrieť lekár do našej zdravotnej dokumentácie? Riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Peter Herc, ktorý má v náplni práce informatizáciu zdravotníctva, hovorí o tom v rozhovore, ktorý s ním viedol publicista Ivan Špáni.

Ivan Špáni, EUROREPORT plus

Zdravie sa nás dotýka a informácie o ňom pomáhajú všetkým

Zdravotníctvo sa týka každého viac alebo menej intenzívne. Preto veľmi často reagujeme na všetky zmeny, ktoré sa v systéme odohrajú. Nové pravidlá, nové spôsoby komunikácie, nová legislatíva.
A k tomu súbor informácií, odborných publikácií, výmena skúseností, vzdelávanie - témy pre odbornú verejnosť nanajvýš kľúčové. Na otázky Petra Zemaníka odpovedá pre Parlamentný kuriér Peter HERC, riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií.

Peter Zemaník, Parlamentný kuriér, 2008