Zdravotnícka ročenka 2013

Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo Zdravotnícku ročenku Slovenskej republiky 2013. Publikácia poskytuje prierez ukazovateľmi zdravotníckej štatistiky v šiestich tematických okruhoch: demografia, zdravotný stav obyvateľstva, sieť a činnosť zdravotníckych zariadení, pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo, ekonomické ukazovatele, medzinárodné porovnania.
 
Demografia
 
K 31. decembru 2013 mala Slovenská republika 5 415 949 obyvateľov. Podiel žien v populácii tvoril 51,3%. Na Slovensku sa v roku 2013 narodilo 54 823 živonarodených detí (o 712 menej ako v roku 2012). Pokiaľ ide o úmrtnosť, zomrelo 52 089 obyvateľov (o 348 menej ako v roku 2012). Najčastejšou príčinou smrti v SR sú dlhodobo choroby obehovej sústavy (CHOS). Úmrtnosť na CHOS klesla oproti roku 2012 u oboch pohlaví. Na CHOS zomrelo 11 720 mužov a 14 470 žien, čo je o 696 mužov a 887 žien menej ako v predchádzajúcom roku. Naopak, rastie úmrtnosť na nádory, druhú najčastejšiu príčinu smrti u oboch pohlaví. V roku 2013 zomrelo na nádory 7 700 mužov a 5 655 žien, o 764 mužov a 394 žien viac ako v roku 2012.
 
Pretrvávajúcim demografickým javom je starnutie populácie Slovenska. Na starnutie obyvateľstva má vplyv aj naďalej sa zvyšujúca stredná dĺžka života pri narodení. U mužov dosiahla hodnotu 72,9 roka, u žien 79,6 roka. Oproti roku 2012 je to u mužov o 0,43 roka viac, u žien o 0,16 roka viac.
 
Zdravotný stav obyvateľstva
 
V posteľových zdravotníckych zariadeniach SR bolo v roku 2013 ukončených 1 165 115 hospitalizácií. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ich počet mierne stúpol o 4 366 prípadov. Príčinou hospitalizácií boli najčastejšie choroby obehovej sústavy, choroby tráviacej sústavy a nádory.
 
V prípade výskytu prenosných ochorení sme v roku 2013 zaznamenali mierne stúpajúci trend pri niektorých závažných nákazách, ako sú napr. vírusové hepatitídy, parotitída či HIV/AIDS. U občanov SR i cudzincov bolo vykázaných 83 nových prípadov HIV infekcie, čo je o 66% viac ako v roku 2012. Ide o najvyššiu ročnú incidenciu od začiatku sledovania AIDS v SR. Z tohto počtu bolo 80 prípadov HIV u občanov SR.
 
Do národného registra pacientov s tuberkulózou bolo nahlásených 401 prípadov tuberkulózy (TBC), čo je 7,4 na 100 000 obyvateľov. Oproti roku 2012 bol zaznamenaný nárast o 56 prípadov.
V ambulanciách pneumológie a ftizeológie bolo pre chronické choroby dolných dýchacích ciest s výnimkou astmy a astmatického stavu sledovaných 116 484 osôb. Na astmu a astmatické stavy sa liečilo 105 155 osôb.
 
Počet liečených diabetikov sledovaných v diabetologických ambulanciách sa v posledných piatich rokoch pohybuje okolo 340 000 osôb. V roku 2013 bolo novodiagnostikovaných 22 557 diabetikov a ku koncu roka ich bolo v diabetologických ambulanciách evidovaných 340 445. Až 91% všetkých prípadov tvorí diabetes mellitus II. typu.
 
Nefrologické ambulancie sledovali v roku 2013 pre ochorenie 182 990 osôb, z čoho počet detí a mladistvých do 18 rokov tvoril 26,3%. Liečbu hemodialýzou a peritoneálnou dialýzou v pravidelnej dialyzačnej liečbe (PDL) podstúpilo 4 228 pacientov, t. j. o 26 menej ako v roku 2012.
 
V roku 2013 bolo v Slovenskej republike hlásených 301 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv. V porovnaní s rokom 2012 došlo k poklesu hlásených chorôb z povolania o 43 prípadov. Dlhodobo má najväčší podiel na chorobách z povolania ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín.
 
V psychiatrických ambulanciách bolo vyšetrených 373 220 pacientov. V ústavných psychiatrických zariadeniach bolo pre duševné poruchy a poruchy správania uskutočnených spolu 43 605 hospitalizácií. V porovnaní s predchádzajúcim rokom evidujeme nárast o 4,2% (1 765 hospitalizácií).
V roku 2013 podstúpilo liečbu 2 484 užívateľov drog. Oproti predchádzajúcemu roku bolo liečených o 291 pacientov viac. Liečbu prvýkrát v živote vyhľadala takmer polovica pacientov (1 238).
 
Zdravotnícke zariadenia evidovali 16 362 potratov, čo je o 30 menej ako v roku 2012. Pokles umelých prerušení tehotenstva (UPT) je naďalej výrazný, medziročné zníženie predstavovalo 444 UPT a ich počet dosiahol hodnotu 7 999.
 
Sieť a činnosť zdravotníckych zariadení
 
Ku koncu roku 2013 bolo v SR evidovaných 11 904 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkovali 13 022 zdravotníckych zariadení.
Sieť ústavnej zdravotnej starostlivosti pozostávala zo 181 zdravotníckych zariadení (o 1 menej ako v roku 2012), v tom bolo 74 všeobecných a 43 špecializovaných nemocníc, 19 liečební, 8 hospicov, 7 domov ošetrovateľskej starostlivosti, 29 zariadení kúpeľnej starostlivosti a 1 zariadenie biomedicínskeho výskumu.
V uvedených zdravotníckych zariadeniach bolo pacientom k dispozícii 42 245 postelí. Na 100 postelí pripadá 19,5 lekárskeho miesta. Počet ukončených hospitalizácií v roku 2013 dosiahol 986 497. Priemerný ošetrovací čas bol 7,9 dňa.
 
Pracovníci a zdravotnícke školstvo
 
V zdravotníctve SR pôsobilo 104 312 fyzických osôb pracovníkov v evidenčnom stave. Najväčšiu skupinu z počtu zdravotníckych pracovníkov predstavujú sestry, lekári sú druhou najpočetnejšou skupinou. S veľkým odstupom nasledujú pracovníci ďalších zdravotníckych povolaní - sanitári, farmaceuti, zdravotnícki laboranti a ďalší.
V zastúpení pohlaví pracovníkov v zdravotníctve nedochádza k väčším zmenám. Dlhodobo je v zdravotníctve prevaha pracujúcich žien, ktoré tvoria až 78,5%. Na tom sa podieľa najmä povolanie sestier, kde ženy tvoria 98%. V povolaní lekár a zubný lekár je prevaha žien na úrovni 57,2%. Z pohľadu vekovej štruktúry lekárov sú najpočetnejšie zastúpení lekári vo veku 55 – 59 rokov (14,6%). Ešte výraznejší je tento stav v povolaní zubného lekára, z ktorých je vo veku 55 – 59 rokov 18,5%. Na 100 000 obyvateľov SR pripadalo 339 lekárov, 48 zubných lekárov a 575 sestier.
 
Na lekárskych fakultách študovalo v odboroch lekárskych vied 4 455 osôb slovenského štátneho občianstva, v tom bolo 3 890 študentov v odbore všeobecné lekárstvo a 565 študentov v odbore zubné lekárstvo. Štúdium farmácie ukončilo 303 absolventov slovenského štátneho občianstva. Na stredných zdravotníckych školách študovalo spolu 10 880 študentov v dennej i externej forme.
 
Ekonomické ukazovatele
 
V kapitole sú uvedené údaje o finančnom hospodárení organizácií pôsobiacich v zdravotníctve a taktiež aj údaje o spotrebe liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok.
 
V roku 2013 sme spotrebovali vyše 84-miliónov balení liekov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. Celková úhrada poisťovní za tieto lieky dosiahla sumu 824 858 309 €. Doplatok pacientov bol 148 788 048 €. Ďalšiu skupinu liekov hradených z verejného zdravotného poistenia tvorili tzv. životzachraňujúce lieky, ktorých sa v roku 2013 spotrebovalo takmer 26-miliónov balení. Výška úhrady poisťovní v tomto prípade bola 184 241 938 €.
 
Medzinárodné porovnania
 
Kapitola ponúka porovnanie vybraných demografických ukazovateľov a ukazovateľov zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike a ďalších európskych členských krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) s poslednými dostupnými údajmi. Zdrojom údajov je databáza OECD Health Statistics 2014.