SLOVenský register Akútnych Koronárnych Syndrómov (SLOVAKS) - analýza údajov z roku 2007

Analýza údajov z registrov akútnych koronárnych syndrómov umožňuje popri epidemiologických údajoch vyhodnotiť kompatibilitu manažmentu pacientov s oficiálnymi odbornými odporúčaniami, sledovať jej trendy a na základe získaných údajov pripravovať organizačné a legislatívne opatrenia vedúce k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti. Slovenská kardiologická spoločnosť a Národné centrum zdravotníckych informácií organizačne pripravili a od začiatku roku 2007 spustili pilotnú verziu SLOVenského registra Akútnych Koronárnych Syndrómov (SLOVAKS). Predmetom skúmania bolo 4 402 prípadov hlásenia akútnych koronárnych syndrómov za obdobie 1. január – 31. december 2007 z 55-tich nemocničných zariadení. Ženy predstavovali 1 823 (41,4 %) a muži 2 579 (58,6 %) prípadov.
 
Za Národné centrum zdravotníckych informácií na tejto analýze spolupracovali MUDr. Peter Hlava a MUDr. Anna Baráková.
 
Martin Studenčan, Anna Baráková, Peter Hlava, Ján Murín, Gabriel Kamenský Kardiológia, č. 5/2008