Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike 2019

Bratislava, 12. november 2020 – Národné centrum zdravotníckych informácií vo svojej najnovšej štatistike prináša zaujímavé informácie o vplyve alkoholu na zdravie obyvateľov SR. Monitoruje osoby s poruchami psychiky zapríčinené užívaním alkoholu, hospitalizácie pacientov kvôli nadmernému užívaniu alkoholu, samovraždy pod vplyvom alkoholu a tiež matky, ktoré si ani počas tehotenstva neodopreli alkohol.
 
Pre poruchu psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu (skupina diagnóz F10.0 – F10.9) bolo v minulom roku v psychiatrických ambulanciách vyšetrených 30 203 osôb (23 115 mužov a 7 088 žien), pričom až u 75,7 % z nich bol diagnostikovaný syndróm závislosti od alkoholu.
 Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike 2019 G1

Prvýkrát v živote boli poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu zistené u 7 239 osôb, z toho u viac ako polovice (58,7 %) išlo o syndróm závislosti. Medzi novodiagnostikovanými boli najviac zastúpené vekové skupiny 45 – 54-ročných (234,5 na 100 000 obyvateľov daného veku) a 55 – 64-ročných (200,7 na 100 000 obyv.).
 
V zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti bolo roku v 2019 ukončených 14 868 hospitalizácií na ochorenia, pri ktorých bol hlavnou príčinou ich vzniku alkohol. Najviac hospitalizácií si vyžiadali poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu (skupina diagnóz F10.0 – F10.9), v rámci ktorých prevažovali hospitalizácie pre diagnózy F10.2 - syndróm závislosti (6 311 osôb), F10.3 - abstinenčný syndróm (2 665 osôb) a F10.0 - akútna intoxikácia (1 022 osôb).
Na diagnózu alkoholová cirhóza pečene sa liečilo 2 401 osôb a na toxický účinok etanolu bolo hospitalizovaných 331 pacientov.
Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike 2019 G2 
Pri poruchách psychiky a správania zapríčinených užívaním alkoholu dominovali hospitalizácie mužov (74,7 %) nad hospitalizáciami žien (25,3 %). Najviac sa týkali osôb vo veku 45 – 54 rokov (418,6 na 100 000 obyvateľov danej vekovej skupiny), 35 – 44 rokov (346,6 na 100 000 obyv.) a 55 – 64 rokov (332,3 na 100 000 obyv.). S alkoholovou cirhózou pečene boli najčastejšie hospitalizovaní 55 – 64-roční pacienti (136,9 na 100 000 obyv.).
 
Alkohol zvyšuje riziko samovražedného konania. V minulom roku na Slovensku spáchalo samovraždu 498 osôb, z toho takmer 40 % samovrážd bolo vykonaných za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky. Samovraždy mužov (39,7 %) za prítomnosti alkoholu boli o niečo častejšie ako u žien (31,7 %).
Zo 743 samovražedných pokusov bolo až 44,3 % vykonaných za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky. V prípade mužov bola viac ako polovica (51,3 %) pokusov o samovraždu vykonaná za prítomnosti alkoholu, u žien to bolo v 37,1 % prípadov.
 Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike 2019 G3

Konzumácii alkoholu sa nevyhýbajú dokonca ani tehotné ženy. Z celkového počtu pôrodov 57 059 v roku 2018 bolo 200 prípadov rodičiek, ktoré užívali alkohol počas tehotenstva. Najviac takýchto pôrodov bolo v mladších vekových skupinách 15 – 17 rokov, 18 – 19 rokov a 20 – 24 rokov.
 Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike 2019 G4

Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.