Sumárne správy o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) v súlade s ustanoveniami zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 01. 2016 zbiera, spracováva a zverejňuje správy o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia.
 
Držiteľ povolenia na výrobu liekov, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, držiteľ registrácie humánneho lieku a farmaceutická spoločnosť sú povinní predkladať NCZI správy o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok poskytnutých zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretej osoby v elektronickej podobe najneskôr do 31. januára a 31. júla kalendárneho roka. Viac informácií >>
 
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Dátum poslednej aktualizácie: 21.03.2024