Výdavky na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Držiteľ povolenia na výrobu liekov, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, držiteľ registrácie humánneho lieku a farmaceutická spoločnosť v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú povinnosť predkladať Národnému centru zdravotníckych informácií v elektronickej podobe najneskôr do 31. januára a 31. júla kalendárneho roka:

 • správy o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok poskytnutých zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretej osoby
 • oznámenia o nulových výdavkoch
 
Povinnosť uvádzať v správe o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia v časti klinické skúšanie výšku finančného ohodnotenia skúšajúceho sa nevzťahuje na klinické skúšania začaté do 31. decembra 2015.
 
 

SPÔSOB PREDKLADANIA ÚDAJOV


Správu o výdavkoch
je možné predložiť nasledovne
:
 1. vyplnením elektronického formulára PNP 1-02 prostredníctvom web-aplikácie Informačný systém zdravotníckych indikátorov (ISZI)
 2. odoslaním výstupov vo formáte .xml pomocou funkcionality Upload vo web-aplikácii ISZI podľa príslušných XML dátových rozhraní zverejnených v tabuľke nižšie
 3. odoslaním výstupov z informačného systému povinnej osoby vo formáte .xml pomocou web services  podľa príslušných XML dátových rozhraní zverejnených v tabuľke nižšie
 • Web-aplikácia ISZI je dostupná pre tie subjekty, ktoré už majú vytvorené prihlasovacie údaje na základe iných spravodajských povinností voči NCZI
 • Subjekty, ktoré nedisponujú prihlasovacími údajmi do web-aplikácie ISZI, môžu kontaktovať NCZI mailom na adrese zakon362@nczisk.sk
 • Prístupové práva do web aplikácie ISZI sú prideľované iba subjektom, ktoré majú v Slovenskej republike pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO) a sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky
 • Zahraničné spoločnosti, ktoré nemajú pridelené IČO v SR, môžu predkladať správu o výdavkoch prostredníctvom ich organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky, prípadne farmaceutickej spoločnosti, ktorá pre nich vykonáva činnosti v SR
Označenie formulára Metodické pokyny
XML dátové
rozhranie - 1. polrok 2024
Dátum
zmeny
Kontakt
Výdavky na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia
PNP 1-02
Metodické pokyny.pdf iszi_PNP_1_02.xsd
doc_PNP_1_02.html

zmena_PNP_1_02.pdf
27.03.2024
27.03.2024

27.03.2024
PhDr. Anna Debnárová

02/ 57 269 831

Oznámenie o nulových výdavkoch je možné zasielať:
 1. mailom na adresu zakon362@nczisk.sk a zároveň je nutné uviesť: IČO; Názov subjektu; Druh subjektu v zmysle zákona č. 362/2011 Z.z.
 2. prostredníctvom web aplikácie ISZI zaslať nulové, t. j. negatívne hlásenie

ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV


Národné centrum zdravotníckych informácií v súlade s ustanoveniami zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach zaslané správy spracováva do finálnych výstupov a zverejňuje ich formou Sumárnych správ o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 02.10.2023