Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2021

Bratislava, 19. január 2023 – Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že v roku 2021 absolvovalo preventívnu zubnú prehliadku 45 percent evidovaných osôb. Z tohto počtu bolo potrebné ošetriť chrup až 67 percentám pacientov. Zo všetkých päťročných detí, ktoré boli v roku 2021 v systematickej starostlivosti zubnej ambulancie, bolo 45 percent bez zubného kazu. Štatistika zachytáva aj hodnoty indexu orálneho zdravia u 12-ročných a 15-ročných detí, ktoré klesli na historicky najnižšiu hodnotu od roku 2009.
 
Ambulancie zubného lekárstva v roku 2021 evidovali 5 222 870 pacientov a nahlásili 6 155 782 ich návštev.
Preventívnu prehliadku absolvovalo 45 % evidovaných pacientov (v počte 2 350 482; 0,45 preventívnej prehliadky / 1 evidovaná osoba). Oproti roku 2020 vzrástol počet preventívnych prehliadok o 8,5 %, avšak pri porovnaní s priemerným počtom preventívnych prehliadok za roky 2015 – 2019 (ø 0,53 preventívnych prehliadok) bol zaznamenaný ich pokles o 15,4 %.
 

Z celkového počtu osôb, ktoré absolvovali preventívnu prehliadku, bolo potrebné ošetriť chrup 67,15 % pacientov a z nich u 43,3 % bola ukončená úplná sanácia chrupu ku koncu roka 2021.
 
V roku 2021 bolo v zubných ambulanciách evidovaných 36 223 päťročných detí, z toho 45,14 % detí bolo bez zubného kazu. Podľa územia sídla ambulancie bolo najviac 5-ročných detí bez zubného kazu v Banskobystrickom (50,74 %) a Trenčianskom kraji (49,96 %).
 
Index orálneho zdravia (pomer počtu pokazených, plombovaných a extrahovaných trvalých zubov u detí v konkrétnom veku k počtu detí v systematickej starostlivosti ambulancie v tomto veku) klesol v roku 2021 na najnižšiu hodnotu od roku 2009. Dvanásťročné deti mali priemerne 1,38 trvalého zuba postihnutého kazom, zaplombovaného alebo vytrhnutého. Index orálneho zdravia u pätnásťročných mal hodnotu 2,31. Najnižšie hodnoty indexu orálneho zdravia u 12-ročných (1,07) aj 15-ročných detí (1,54) boli evidované v Bratislavskom kraji.
 

Zubní lekári v ambulanciách najčastejšie liečili parodontopatie a mäkké tkanivá (3 236 516 výkonov), nasledovali výplne zubov (2 722 344) a extrakcie zubov (640 161).
 
V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch zubného lekárstva bolo v roku 2021 operovaných 3 244 pacientov. U pacientov vo veku 19 a viac rokov boli najčastejšími výkonmi operačné extrakcie retinovaných (neprerezaných) alebo semiretinovaných (čiastočne prerezaných) zubov (1 533 výkonov) a dentoalveolárne chirurgické výkony v lokálnej anestézii u geriatrických a rizikových pacientov s internými ochoreniami (334). U pacientov do 19 rokov boli taktiež najčastejšie vykonané operačné extrakcie retinovaných a semiretinovaných zubov (69).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a správe k publikovaným výstupom.