Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2019

Bratislava, 5. marec 2021 – Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií prináša údaje o výkonoch zubného lekárstva, o počte evidovaných pacientov a ich návštevách v zubných ambulanciách ako i o zlepšujúcom sa orálnom zdraví našich detí. Okrem informácie o počte vykonaných preventívnych prehliadok poukazuje aj na ich význam. Z celkového počtu pacientov, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku, bolo potrebné ošetriť chrup až u 66 % z nich.
 
Zubní lekári na Slovensku v roku 2019 evidovali 5 113 433 pacientov a nahlásili 6 546 778 návštev v ambulanciách. Pacienti navštívili stomatologické ambulancie priemerne 1,28-krát ročne, najnavštevovanejšie boli ambulancie v Trenčianskom (1,39), Prešovskom (1,38) a Bratislavskom kraji (1,31).
 
Preventívnu prehliadku v roku 2019 absolvovalo 52 % evidovaných pacientov. Najčastejšie absolvovali preventívnu prehliadku pacienti z Trenčianskeho (57 %) a Prešovského kraja (56 %). So zreteľom na vek bolo najviac preventívnych prehliadok vykonaných u detí, s vyšším vekom ich počet klesal. Z evidovaných 1 až 5-ročných detí absolvovalo preventívnu prehliadku 79 %, u starších 6 až 14-ročných bola preventívna prehliadka realizovaná u 73 % evidovaných detí a vo veku 15 až 18 rokov u 63 % evidovaných detí. Dospelí pacienti prišli na preventívnu prehliadku najčastejšie vo veku 45 až 64 rokov (54 %), najmenej často pacienti vo veku 75 a viac rokov (29 %).
 
Z celkového počtu pacientov, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku, bolo potrebné ošetriť chrup u 66 % pacientov a u 31 % bola ukončená sanácia ich chrupu ku koncu roka. Potrebu ošetrenia po preventívnej prehliadke si najčastejšie vyžiadal chrup u pacientov vo veku 35 až 44 rokov (71 %) a vo veku 19 až 34 rokov (70 %).
 Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2019 G1Zo všetkých päťročných detí, ktoré boli v roku 2019 v systematickej starostlivosti zubnej ambulancie, bolo bez zubného kazu 43,61 %. Dvanásťročné deti mali priemerne 1,57 zubov postihnutých kazom, ošetrených plombou alebo extrahovaných, u pätnásťročných to bolo 2,49 zubov. V posledných rokoch majú hodnoty indexu orálneho zdravia u dvanásťročných aj pätnásťročných detí klesajúcu tendenciu, čo poukazuje na zlepšujúce sa orálne zdravie našich detí.
 Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2019 G2
Najčastejším ambulantným výkonom v roku 2019 bolo liečenie parodontopatií a mäkkých tkanív (3 049 929), nasledovali výplne zubov (2 763 154) a extrakcie zubov (667 729).
 
V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch zubného lekárstva bolo v roku 2019 operovaných 5 146 pacientov, z čoho bolo 444 detí a 4 702 dospelých. U detí išlo najčastejšie o extrakcie viacerých zubov v celkovej anestézii (180 operovaných) a operačnú extrakciu retinovaných a semiretinovaných zubov (124). U dospelých prevládali operačné extrakcie retinovaných a semiretinovaných zubov (1 354 operovaných), dentoalveolárne chirurgické výkony v lokálnej anestézii u geriatrických a rizikových pacientov vzhľadom na interné ochorenie (776) a extrakcie viacerých zubov v celkovej anestézii (500).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a správe k publikovaným výstupom.