Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenájmu kancelárskych priestorov.
 1. Identifikácia vyhlasovateľa
  Národné centrum zdravotníckych informácií
  Lazaretská 26, 811 09 Bratislava

 2. Predmet obchodnej verejnej súťaže: výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových (administratívnych) priestorov pre 52 zamestnancov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v podmienkach obchodnej verejnej súťaže – v súťažných podkladoch.

 3. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov

  Súťažné podklady sú voľne dostupné na webovej stránke http://nczisk.sk/aktuality. Zároveň je možné ich osobne prevziať na adrese: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. najneskôr do 19.02.2016 do 15:00 hod., kontaktná osoba: oddelenie finančných operácií a kontrolingu, 02/57269403,

 4. Obhliadka: Uchádzač je povinný sprístupniť priestory navrhovateľa po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou vyhlasovateľa (Mgr. Lenka Tisovčíková, +421 0918596806, lenka.tisovcikova@nczisk.sk) v termíne od 23.02.2016 do 26.02.2016.

 5. Požiadavka na lokalitu: Bratislava I, Bratislava II – Ružinov, Bratislava III – Nové mesto, Krasňany, Bratislava IV – Karlova Ves, Bratislava V – Petržalka.

 6. Lehota poskytovania služieb: predpokladaný termín od 01.04.2016 – 31.12.2017

 7. Podmienky, ktoré musí navrhovateľ pre účasť v obchodnej verejnej súťaži spĺňať a spôsob preukazovania ich splnenia ako aj ďalšie podmienky vyhlasovateľa sú špecifikované v súťažných podkladoch. Súťažný návrh predložený navrhovateľom musí obsahovať:

  1. Identifikačné údaje navrhovateľa
  2. Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých navrhovateľ preukazuje splnenie podmienok účasti v súťaži
  3. Cenovú ponuku
  4. Opis – zjednodušený architektonický nákres
  5. Opis – všeobecný opis technického a kancelárskeho vybavenia s uvedením konkrétnych parametrov spolu s fotografiami predmetného priestoru

 8. Miesto a lehota na predkladanie súťažného návrhu: do 22.02.2016 do 12.00 hod. Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži.

 9. Miesto otvárania ponúk: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava dňa 22.02. 2016 o 13:00 hod. Otváranie ponúk je neverejné.

 10. Kritériá na hodnotenie ponúk. Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov s dôrazom na najnižšiu cenu nájmu, technické vybavenie, vzdialenosti miesta od sídla vyhlasovateľa a štandardu kancelárskeho vybavenia.

 11. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 15.03.2016

 12. Lehota viazanosti ponuky je do 24.03.2016