V liečebniach je čoraz viac závislých žien

Tlačová správa, 4. jún 2015 – V uplynulom roku sa na Slovensku liečilo 2 483 užívateľov drog. Oproti minulému roku sa znížil počet liečených mužov a narástol počet liečených žien. Liečebne najviac plnili užívatelia stimulancií (najmä pervitínu), ktorých počet už niekoľko rokov stúpa.
 
V uplynulom roku sa celkovo liečilo 1 064 užívateľov stimulancií. Ide o 43% zo všetkých liečených. Až 1 043 pacientov z tejto skupiny bolo užívateľmi pervitínu, čo je o 80 viac ako v roku 2013. Priemerný vek užívateľa pervitínu je 28 rokov. Pre užívanie opiátov podstúpilo liečbu 543 osôb (22%), s priemerným vekom 33 rokov. Heroín ako primárnu drogu užívalo 397 osôb. Ich počet opakovane medziročne klesá, v roku 2014 o 17 osôb oproti roku 2013. Ostatné druhy opiátových drog užívalo 146 liečených. Liečených užívateľov drog zo skupiny cannabis bolo celkovo 509, v tom 501 užívateľov marihuany s priemerným vekom 25 rokov.
 
Prevahu podľa pohlavia liečených užívateľov drog majú muži (2 035), i keď počet liečených žien (448) bol v roku 2014 vôbec najvyšší od roku 2005. Viac ako polovica (1 267) pacientov už bola v minulosti liečená pre drogové problémy. V prípade 1 158 pacientov išlo o liečbu prvýkrát v živote.
 
Liečenými užívateľmi drog sú najmä mladí ľudia vo veku 20 – 39 rokov, tvoria takmer 80%. Títo pacienti sa najčastejšie liečili zo závislosti od pervitínu (758 mužov a 144 žien). U mladistvých mužov vo veku 15 – 19 rokov prevláda liečba spojená s užívaním marihuany (85), ženy v tomto veku boli liečené najmä pre užívanie pervitínu (37 prípadov). Z drogovej závislosti sa liečilo až 25 detí (15 chlapcov a 10 dievčat) do 14 rokov, prevažne mali problémy s prchavými látkami a závislosťou od marihuany.
 
Dĺžku pravidelného užívania drog 11 a viac rokov uviedlo 734 liečených pacientov. Viac ako jednoročné pravidelné užívanie drog sa objavilo aj pri liečených drogovo závislých vo veku 13 - 15 rokov. Týkalo sa celkovo 18 pacientov. Najčastejším spôsobom užívania primárnej drogy v roku 2014 bolo fajčenie. Uviedlo ho 782 (31%) pacientov. Nasledovalo injekčné podanie (756, t . j. 30%) a šnupanie (546, t. j. 22%).
 
Podľa územia trvalého pobytu, najviac liečených užívateľov drog bolo z Bratislavského (717) a Trnavského kraja (387). Z Prešovského kraja pochádzalo najmenej pacientov (89), ktorí sa liečili z drogovej závislosti.
 
Najvyšší počet liečených užívateľov drog je z radov nezamestnaných, a to 1 433, čo tvorí 57% zo všetkých liečených. Z hľadiska najvyššej úrovne ukončeného vzdelania sú na prvom mieste pacienti so základným vzdelaním (33%), na druhom mieste so stredným bez maturity (31%), nasledujú pacienti so stredným vzdelaním s maturitou (24%). Liečenými užívateľmi drog s vysokoškolským vzdelaním boli 3%.