Tuberkulóza v Slovenskej republike v roku 2021

Bratislava, 5. august 2022 - Počet diagnostikovaných prípadov tuberkulózy na Slovensku naďalej klesá. Do Národného registra tuberkulózy, ktorý vedie Národné centrum zdravotníckych informácií, bolo v roku 2021 nahlásených 137 osôb s týmto ochorením, čo bolo o 21 prípadov menej ako v roku 2020.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií v spolupráci s Národným ústavom tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch realizuje zber a spracovanie údajov o pacientoch s tuberkulózou. Výsledkom tejto spolupráce je štatistický výstup, ktorý obsahuje informácie o absolútnom i relatívnom počte novodiagnostikovaných prípadov pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy v Slovenskej republike v roku 2021. Uvádza počet nových prípadov tuberkulózy a recidív triedených podľa pohlavia, veku a trvalého pobytu pacienta.
 
V roku 2021 pokračoval v Slovenskej republike klesajúci trend chorobnosti na tuberkulózu (TBC). Do Národného registra tuberkulózy bolo nahlásených 137 prípadov TBC (chorobnosť 2,5 na 100 000 obyvateľov), čo bolo o 21 prípadov menej ako v roku 2020. V porovnaní s rokom 2009 to bol pokles až o 376 prípadov.
 

Z celkového počtu 137 prípadov TBC išlo o pľúcne formy v 120 prípadoch, mimopľúcne formy v 17 prípadoch. V populácii do 19 rokov sa tuberkulóza vyskytla u 55 detí a mladistvých.
 
Z hľadiska regiónov bol najvyšší výskyt TBC v Prešovskom kraji (7,3 na 100 000 obyvateľov kraja) a v Košickom kraji (4,6/100 000 obyvateľov). Najnižšia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom (0,7 /100 000), Žilinskom (0,7 /100 000) a Banskobystrickom kraji (0,8 /100 000).
 

Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch.