Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike v roku 2021

Bratislava, 2. august 2022 – V roku 2021 boli v slovenských nemocniciach pacienti najčastejšie hospitalizovaní s chorobami obehovej sústavy, nádorovými ochoreniami a chorobami dýchacej sústavy. Na nemocničnom lôžku strávili priemerne 6,5 dňa. Tieto údaje vyplývajú z ostatnej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá mapuje hospitalizácie podľa diagnóz, pohlavia, veku pacienta územia zdravotníckeho zariadenia, ako aj odborného zamerania posteľových útvarov.
 
V zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti bolo v roku 2021 ukončených 942 376 hospitalizácií (173,2 hospitalizácií na 1 000 obyvateľov). Do tohto počtu sú zahrnuté nielen hospitalizácie chorých osôb, ale aj hospitalizácie rodičiek a novorodencov, alebo aj zdravé osoby sprevádzajúce chorého počas hospitalizácie. Hospitalizácie osôb s trvalým pobytom mimo SR boli zaznamenané v 2 297 prípadoch a predstavovali 0,2 % z celkového počtu hospitalizácií.
 
V porovnaní s rokom 2020 prišlo k poklesu počtu hospitalizácií na 1 000 obyvateľov o 3,39 %, v porovnaní s priemerom rokov 2015 – 2019 dokonca k poklesu až o 21,40 %. Priemerný ošetrovací čas bol 6,5 dňa. Najdlhší ošetrovací čas si vyžadovali pacienti s duševnými poruchami a poruchami správania“ (28,9 dňa) a najkratší ošetrovací čas pacienti s chorobami oka a očných adnexov (3,5 dňa).
 
 
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2021 boli pacienti najčastejšie hospitalizovaní pre choroby obehovej sústavy (14,6 % z celkového počtu hospitalizácií; v počte 137 673 osôb). Nasledovali hospitalizácie na nádory (10,2 %; v počte 95 664) a choroby dýchacej sústavy (9,8 %; v počte 91 975).
 
Z hľadiska veku boli najčastejšie hospitalizovaní pacienti vo vekovej skupine 55 – 74-ročných (321 287 hospitalizácií; 34,1 %), 35 – 54-ročných (178 977; 19,0 %) a 75 a viacročných (161 949; 17,2 %).
 
Najviac hospitalizácií podľa sídla zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti evidovali nemocnice v Bratislavskom kraji (16,3 % zo všetkých 942 376 hospitalizácií; v počte 153 802 hospitalizácií), nasledoval Košický (15,8 %; v počte 149 027) a Žilinský kraj (14,9 %; v počte 140 287). Najmenej hospitalizácií zaznamenali v zariadeniach patriacich do Trnavského kraja (7,2 %; v počte 68 167).
 
Najvyšší podiel hospitalizácií podľa územia trvalého pobytu pacienta bol zaznamenaný v Prešovskom kraji (16,0 %; v počte 150 938 hospitalizácií), nasledoval Košický (14,8 %; v počte 139 564) a Žilinský kraj (14,6 %; v počte 137 347). Najnižší podiel tvorili hospitalizácie osôb s trvalým pobytom v Trnavskom kraji (9,2 %; v počte 85 819).
 
 
Ukončenie hospitalizácie úmrtím nastalo v 42 411 prípadoch (45,0 zomretých na 1 000 hospitalizácií), čo je o 35,7 % viac ako v roku 2020. V roku 2021 prišlo k nárastu podielu hospitalizácií ukončených úmrtím z celkového počtu hospitalizácií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Z počtu 942 376 hospitalizácií bolo 4,5 % ukončené úmrtím pacienta. V predchádzajúcom roku bol tento podiel 3,2 %.
 
 
Najviac úmrtí v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti prepočítaných na 1 000 hospitalizácií bolo evidovaných pri hospitalizáciách osôb s diagnózami kódy na osobitné účely (224,0 osôb/1 000 hospitalizácií), kam boli priebežne zaradené diagnózy súvisiace s ochorením COVID-19. Nasledovali úmrtia pri hospitalizáciách s chorobami dýchacej sústavy (150,0/1 000 hospitalizácií).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.