Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2020

Bratislava, 8. jún 2020 – V minulom roku, poznačenom pandémiou ochorenia COVID-19, klesol celkový počet hospitalizácií v slovenských nemocniciach. Naďalej boli najčastejšou príčinou hospitalizácií choroby obehovej sústavy, nádory a choroby tráviacej sústavy, významne však pribudli hospitalizácie pacientov súvisiace s koronavírusom. Podrobnejšie údaje o hospitalizáciách podľa diagnóz, pohlavia a veku pacienta prináša najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií.
 
V slovenských zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti (ÚZS) bolo v roku 2020 ukončených 978 498 hospitalizácií (179,3 hospitalizácií na 1 000 obyvateľov) s priemerným ošetrovacím časom 6,5 dňa. Do tohto počtu sú zahrnuté nielen hospitalizácie chorých osôb, ale aj hospitalizácie rodičiek a novorodencov, alebo aj zdravé osoby sprevádzajúce chorého počas hospitalizácie.
Nástup pandémie ochorenia COVID-19 v marci minulého roka poznačil dlhodobý trend vo vývoji počtu hospitalizácií. V porovnaní s rokom 2019 prišlo k poklesu celkového počtu hospitalizácií o 17,1 %.
 Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2020 G1

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2020 boli pacienti najčastejšie hospitalizovaní pre choroby obehovej sústavy (15,5 % z celkového počtu hospitalizácií; v počte 151 593). Nasledovali hospitalizácie na nádory (10,5 %; v počte 103 162) a choroby tráviacej sústavy (9,1 %; v počte 88 866).
V roku 2020 prišlo k poklesu počtu hospitalizácií v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer pri všetkých diagnózach. K významnému nárastu v počte hospitalizácií prišlo len pri skupine diagnóz kódy na osobitné účely podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10, do ktorej sú zahrnuté aj diagnózy súvisiace s ochorením COVID-19. Počet hospitalizácií pri tejto skupine diagnóz stúpol v roku 2020 na 5 761 hospitalizácií oproti počtu 39 hospitalizácií v roku 2019.
Priemerný vek hospitalizovaných osôb bol 49,9 rokov. Najvyšší priemerný vek mali hospitalizované osoby s chorobami obehovej sústavy (68,5 roka) a pri skupine diagnóz kódy na osobitné účely (65,8 roka).
 Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2020 G2

Kapitola MKCH-10
 1. Infekčné a parazitové choroby
 2. Nádory
 3. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
 4. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
 5. Duševné poruchy a poruchy správania
 6. Choroby nervovej sústavy
 7. Choroby oka a očných adnexov
 8. Choroby ucha a hlávkového výbežku
 9. Choroby obehovej sústavy
 10. Choroby dýchacej sústavy
 11. Choroby tráviacej sústavy
 12. Choroby kože a podkožného tkaniva
 13. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
 14. Choroby močovopohlavnej sústavy
 15. Gravidita, pôrod a šestonedelie
 16. Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období
 17. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie
 18. Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde
 19. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
 20. Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti
 21. Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
 22. Kódy na osobitné účely
Z hľadiska veku boli najčastejšie hospitalizovaní pacienti vo vekovej skupine 55 – 74-ročných (34,3 % zo všetkých 978 498 hospitalizácií; v počte 335 203 hospitalizácií), po ktorých nasledovali hospitalizácie 35 – 54-ročných (18,6 %; v počte 182 172) a 75 a viacročných (18,0 %; v počte 175 835).
Najviac hospitalizácií evidovali nemocnice v Bratislavskom kraji (159 062 hospitalizácií), nasledoval Košický (155 774) a Prešovský kraj (142 453). Hospitalizácie cudzincov boli zaznamenané v 2 358 prípadoch a predstavovali 0,2 % z celkového počtu hospitalizácií.
V roku 2020 prišlo k miernemu nárastu podielu hospitalizácií ukončených úmrtím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Z celkového počtu 978 498 hospitalizácií bolo 3,2 % ukončené úmrtím pacienta. V predchádzajúcom roku bol tento podiel 2,5 %. Najviac úmrtí prepočítaných na 1 000 hospitalizácií bolo vlani evidovaných pri hospitalizáciách osôb s diagnózami kódy na osobitné účely (173,4 osôb/1 000 hospitalizácií). Nasledovali úmrtia pri hospitalizáciách s chorobami dýchacej sústavy (91,7/1 000 hospitalizácií), ktoré sa oproti minulému roku zvýšili o 57,3 % a úmrtia s infekčnými chorobami a parazitovými chorobami (70,6/1 000 hospitalizácií), ktoré sa zvýšili o 52,4 %.
 Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2020 G3

Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.