Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky v roku 2021

Bratislava, 15. december 2022 – Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií prináša prehľad o počte a štruktúre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Doplňujú ju údaje o počte pracovných miest zdravotníckych pracovníkov a posteľovom fonde ústavných zdravotníckych zariadení.
 
Ku koncu roka 2021 vykázalo svoju činnosť 13 809 zdravotníckych zariadení. Zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti tvorili 78,3 % (10 814 zariadení), zariadenia lekárenskej starostlivosti 14,5 % (2 000 zariadení), zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti 1,4 % (194 zariadení) a hematologicko-transfúziologické zariadenia 0,1 % (12 zariadení). Ostatné zariadenia (zubná technika, očná optika, dopravná zdravotná služba a mobilné zariadenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zriadené na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe) predstavovali 5,7 % (789 zariadení) v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
 
V zdravotníckych zariadeniach zabezpečovalo zdravotnú starostlivosť po prepočte na plné úväzky v pracovnom aj mimopracovnom pomere 26 526,69 pracovných miest samostatných odborných zdravotníckych pracovníkov – lekárov, zubných lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov (psychológov, laboratórnych diagnostikov, logopédov, fyzikov a liečebných pedagógov).
 
V ambulanciách vykonávalo svoje povolanie 56,3 % všetkých lekárov a zubných lekárov (11 633,87 pracovných miest) evidovaných v sieti zdravotnej starostlivosti, čo predstavuje 214,07 lekárskych miest na 100 000 obyvateľov.
 
Všeobecnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých poskytovalo 1 902,92 pracovných miest lekárov (43,23 lekárov/100 000 obyvateľov), čo je o 45,18 pracovných miest lekárov menej ako v roku 2020. Všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast zabezpečovalo 853,73 pracovných miest lekárov (82,69 lekárov /100 000 detí), čo je o 27,54 pracovných miest menej ako v roku 2020.
 
Zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť zabezpečovalo 2 451,06 pracovných miest lekárov (45,10 lekárov /100 000 obyvateľov), čo je o 11,40 pracovných miest zubných lekárov menej ako v roku 2020 a gynekologickú ambulantnú starostlivosť poskytovalo 614,95 pracovných miest lekárov (22,15 lekárov/100 000 žien), čo je o 8,54 pracovných miest menej v porovnaní s rokom 2020.

 Poznámka: Triedenie údajov je podľa územia činnosti ambulancie.

 Poznámka: Triedenie údajov je podľa územia činnosti ambulancie.
 
Sieť ústavnej zdravotnej starostlivosti tvorilo 194 zdravotníckych zariadení (71 všeobecných a 45 špecializovaných nemocníc, 30 zariadení kúpeľnej starostlivosti, 19 liečební, 17 domov ošetrovateľskej starostlivosti, 10 hospicov a 2 zariadenia biomedicínskeho výskumu). Tieto zariadenia disponovali 42 058 posteľami na konci roka 2021. (Pozn: V tomto počte nie je zahrnutý počet postelí za dve všeobecné nemocnice, jednu špecializovanú nemocnicu a jedno liečebné kúpeľné zariadenie, ktoré výkaz o posteľovom fonde nezaslali).
 
Ústavné zdravotnícke zariadenia (okrem zariadení kúpeľnej starostlivosti) mali ku koncu roka 2021 k dispozícií 31 752 postelí (584,2 postelí na 100 000 obyvateľov). Z toho bolo 74,5 % postelí vo všeobecných nemocniciach, 19,3 % v špecializovaných nemocniciach, 4,7 % v liečebniach a 1,5 % v hospicoch, domoch ošetrovateľskej starostlivosti a zariadeniach biomedicínskeho výskumu.
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.