Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky v roku 2019

Bratislava, 5. február 2021 – Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií prináša prehľad o počte a štruktúre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Doplňujú ju údaje o počte pracovných miest zdravotníckych pracovníkov a posteľovom fonde ústavných zdravotníckych zariadení.
 
Ku koncu roka 2019 bolo na Slovensku evidovaných 11 842 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS), ktorí prevádzkovali 12 941 zdravotníckych zariadení. Zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti tvorili 76,9 % (9 954 zariadení), zariadenia lekárenskej starostlivosti 15,1 % (1 960 zariadení), zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti 1,4 % (179 zariadení) a hematologicko-transfúziologické zariadenia 0,1 % (12 zariadení). Ostatné zariadenia (zubná technika, očná optika, dopravná zdravotná služba a mobilné zariadenie PZS zriadené na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe) predstavovali 6,5 % (836 zariadení) v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
 
V zdravotníckych zariadeniach zabezpečovalo zdravotnú starostlivosť po prepočte na plné úväzky v pracovnom aj mimopracovnom pomere 25 490,92 pracovných miest (p. m.) samostatných odborných zdravotníckych pracovníkov. Z celkového počtu pracovných miest bolo 17 291,41 p. m. lekárov, 2 663,71 p. m. zubných lekárov, 4 266,58 p. m. farmaceutov a 1 269,22 p. m. iných zdravotníckych pracovníkov (psychológov, laboratórnych diagnostikov, logopédov, fyzikov a liečebných pedagógov).
 
Ambulantná zdravotná starostlivosť bola poskytovaná celkovo v 14 640 ambulanciách (odborné útvary v rámci zdravotníckych zariadení) aj vrátane ambulancií nachádzajúcich sa v nemocniciach a iných ústavných zdravotníckych zariadeniach, hematologicko-transfúziologických zariadeniach a mobilných zariadeniach PZS.
 
V ambulanciách vykonávalo svoje povolanie 56 % všetkých lekárov a zubných lekárov (11 269,52 pracovných miest) evidovaných v sieti zdravotnej starostlivosti, čo predstavuje 206,48 lekárskych miest na 100 000 obyvateľov.
Všeobecnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých poskytovalo v SR 1 804,94 p. m. lekárov (40,67/100 000), čo je o 4,93 p. m. lekárov menej ako v roku 2018. Všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast zabezpečovalo 875,28 p. m. lekárov (85,81/100 000 detí), čo je o 17,99 p. m. menej oproti roku 2018.
Zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť zabezpečovalo 2 422,02 p. m. lekárov (44,38/100 000), to je o 38,74 p. m. zubných lekárov viac ako v roku 2018.

 Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky v roku 2019 G1
 
Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky v roku 2019 G2
 
Sieť ústavnej zdravotnej starostlivosti tvorilo 179 zdravotníckych zariadení (69 všeobecných a 43 špecializovaných nemocníc, 28 zariadení kúpeľnej starostlivosti, 17 liečební, 10 hospicov, 11 domov ošetrovateľskej starostlivosti a 1 zariadenie biomedicínskeho výskumu). Tieto zariadenia mali k dispozícii 41 544 postelí (Pozn.: V tomto počte nie je zahrnutý počet postelí za tri liečebné kúpeľné zariadenia, jednu všeobecnú nemocnicu a jeden dom ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré nezaslali výkaz).
 
Ústavné zdravotnícke zariadenia (okrem zariadení kúpeľnej starostlivosti) disponovali 31 884 posteľami (584,2 postelí na 100 000 obyvateľov). Z toho bolo 75,7 % postelí vo všeobecných nemocniciach, 19,2 % v špecializovaných nemocniciach, 3,8 % v liečebniach a 1,3 % v hospicoch, domoch ošetrovateľskej starostlivosti a zariadeniach biomedicínskeho výskumu.
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.