Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike v roku 2021

Bratislava, 26. máj 2022 - Počet samovrážd na Slovensku v roku 2021 stúpol v porovnaní s predchádzajúcim rokom až o 59 prípadov. Zatiaľ čo ukončiť svoj život samovraždou sa rozhodli výrazne častejšie muži, pri pokusoch o samovraždu bol podiel mužov a žien vyrovnanejší s miernou prevahou žien. Takmer 80 % z tých osôb, ktoré sa pokúsili siahnuť si na život, malo diagnostikované psychiatrické ochorenie.
 
Samovraždy
V Slovenskej republike bolo v roku 2021 zaznamenaných 548 samovrážd, čo je o 59 viac ako rok predtým. Výrazne prevažovali samovraždy mužov (449) nad samovraždami žien (99).
 

Najviac samovrážd vlani spáchali muži vo vekovej kategórii 60 – 69 rokov (83 samovrážd) a 70 a viac rokov (82 samovrážd). Ženy ukončili svoj život samovraždou najčastejšie vo veku 70 a viac rokov (22 samovrážd) a 50 – 59 rokov (21 samovrážd). Vo vekovej skupine detí do 14 rokov si siahlo na život jedno dievča a jeden chlapec. K výraznému medziročnému nárastu o 72,7 % došlo v počte samovrážd u mladistvých vo vekovej skupine 15 – 19 rokov, kde bolo dokonaných 19 samovrážd (12 mužov a 7 žien).
 

Najčastejším spôsobom vykonania samovraždy bolo obesenie, zaškrtenie a zadusenie (63,7 %) a skok z výšky (11,5 %). Prítomnosť alkoholu alebo návykovej látky bola preukázaná pri 35,6 % samovrážd mužov, u žien sa prítomnosť alkoholu alebo návykovej látky preukázali pri 17,2 % samovrážd.
 
Najvyšší počet samovrážd bol evidovaný v Banskobystrickom (88) a Trenčianskom kraji (70). Naopak, najmenej samovrážd zaznamenali v Trnavskom kraji (54).
 
Samovražedné pokusy
V roku 2021 bolo nahlásených 660 samovražedných pokusov (346 žien a 314 mužov), čo je o 4 nahlásené pokusy viac ako v predchádzajúcom roku.
Siahnuť na život sa pokúsili muži najčastejšie vo veku 30 – 39 rokov (81 pokusov o samovraždu) a 20 – 29 rokov (69 pokusov). U žien bolo evidovaných najviac pokusov o samovraždu vo veku 15 – 19 rokov (87 pokusov) a vo vekovej kategórii 0 – 14 rokov (57 pokusov).
 
V najmladších vekových kategóriách u žien došlo k významnému medziročnému nárastu. Počet samovražedných pokusov vzrástol oproti predchádzajúcemu roku 2,3-násobne vo vekovej skupine 0 – 14 rokov a v skupine 15 – 19 rokov sa zvýšil 1,5-násobne.
 

Najčastejším samovražedným pokusom bolo úmyselné samopoškodenie antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedenými inde (29,4 %) a samopoškodenie ostrým predmetom (26,5 %). Pri 44,9 % samovražedných pokusoch mužov bol prítomný alkohol alebo návyková látka, u žien sa preukázal alkohol alebo návyková látka pri 32,1 % samovražedných pokusov.
 
Pri samovražedných pokusoch malo v roku 2021 stanovenú psychiatrickú diagnózu 78,3 % osôb. U mužov bola najčastejšie prítomná reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy v 29,3 % prípadov a poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu v 16,6 % prípadov. U žien boli najčastejšie pri pokusoch o samovraždu zaznamenané diagnózy reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy v 26,9 % prípadov a depresívne epizódy pri 11,0 % samovražedných pokusov.
 
Predchádzajúca psychiatrická liečba pred pokusom o samovraždu bola indikovaná u 62,4 % osôb, s vyšším podielom u žien (66,8 %) ako u mužov (57,6 %).
 

Samovražedné pokusy boli zaznamenané najčastejšie v Bratislavskom (158 pokusov), a Trnavskom kraji (102 pokusov), najmenej ich bolo nahlásených z Nitrianskeho kraja (30 pokusov).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.