Psychiatrická starostlivosť v SR 2018

Ambulantná psychiatrická starostlivosť
V psychiatrických ambulanciách bolo v roku 2018 vyšetrených 383 888 pacientov (704,3 na 10 000 obyvateľov) s diagnostikovanou psychickou poruchou, čím sa ich počet priblížil k desaťročnému priemeru vyšetrených osôb (387 609) za obdobie rokov 2009 – 2018. Z hľadiska pohlavia prevládali ženy, počtom 221 490 (794,1 na 10 000 žien) oproti vyšetreným mužom, ktorých bolo 162 398 (610,3 na 10 000 mužov). Prvýkrát v živote bola duševná porucha zistená 70 376 pacientom (129,1 na 10 000 obyvateľov).
 
Najčastejšími dôvodmi ambulantnej liečby boli afektívne poruchy (dg. F30.0 – F39) s počtom vyšetrených osôb 120 201 (220,5 na 10 000 obyvateľov), neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (dg. F40.00 – F48.9) s počtom vyšetrených 97 365 osôb (178,6 na 10 000 obyvateľov) a organické duševné choroby vrátane symptomatických (dg. F00.0 – F09), s počtom pacientov 71 146 (130,5 na 10 000 obyvateľov). Pri všetkých troch skupinách diagnóz dominovali ženy. Prevaha mužov bola zrejmá predovšetkým pri poruchách psychiky a správania zapríčinených užívaním psychoaktívnych látok (dg. F10.0 – F19.9) a poruchách psychického vývinu (dg. F80.0 – F89)

Psychiatrická starostlivosť v SR 2018 G1 
 
S podozrením na ohrozenie násilím bolo v psychiatrických ambulanciách vyšetrených 768 osôb (317 mužov a 451 žien). Fyzické indikátory násilia boli zistené u 65 osôb, psychické indikátory u 633 osôb a fyzické a psychické indikátory súčasne u 70 osôb.
 
Najvyšší počet pacientov s psychickou poruchou evidovali ambulancie Banskobystrického kraja (825,5 na 10 000 obyvateľov kraja), Bratislavského (793,5/10 000) a Prešovského kraja (784,3/10 000). Najviac novodiagnostikovaných pacientov bolo v Žilinskom (185,0/10 000 obyvateľov kraja), Košickom (164,2 na 10 000) a Bratislavskom kraji (142,1/10 000).
 
Ústavná psychiatrická starostlivosť
Na psychiatrických oddeleniach posteľových zdravotníckych zariadení bolo v minulom roku pre duševné poruchy a poruchy správania uskutočnených spolu 43 971 hospitalizácií (80,7 na 10 000 obyvateľov. Pri porovnaní posledných piatich rokov sa ich počet výrazne nemení. Z celkového počtu hospitalizácií bolo 15 130 pacientov prijatých vôbec prvýkrát v živote.
 
Najviac hospitalizácií (26,4 %) si vyžiadala porucha psychiky a správania zapríčinená užitím alkoholu (dg. F10) s výraznou prevahou mužov (33,2 mužov oproti 9,9 žien na 10 000 obyvateľov daného pohlavia). Ženy boli najčastejšie prijímané do ústavnej psychiatrickej starostlivosti s diagnózou afektívne poruchy (dg. F30 – F39), pričom prevažovali takmer dvojnásobne (15,2 žien oproti 7,8 mužov na 10 000 obyvateľov daného pohlavia). Afektívne poruchy zapríčinili 14,3 % zo všetkých psychiatrických hospitalizácií.

Psychiatrická starostlivosť v SR 2018 G2 
 
Najvyšší počet hospitalizácií podľa trvalého bydliska pacienta bol v Košickom kraji (112,5 na 10 000 obyvateľov kraja), Prešovskom (89,0/10 000) a Trenčianskom kraji (81,4/10 000). Najmenej ich bolo v Trnavskom kraji (61,4/10 000).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch.