Posteľový fond v Slovenskej republike v roku 2019

Bratislava, 1. október 2020 - Podľa najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií došlo vlani k miernemu medziročnému nárastu počtu postelí v nemocniciach. Priemerne strávili hospitalizovaní pacienti na nemocničnom lôžku v zdravotníckych zariadeniach 7,5 dňa.
 
Slovenské zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti disponovali v minulom roku 31 884 posteľami, čo predstavuje 584,2 postelí na 100 000 obyvateľov. Po období rokov 2001 – 2013, kedy došlo k redukcii posteľového fondu o 24 %, sa počet postelí v posledných rokoch veľmi nemení. Oproti roku 2018 pribudlo 502 postelí, čo je nárast o 1,6 %.
 
Najväčšia časť posteľového fondu bola vo všeobecných nemocniciach (75,7 %). Ďalších 19,2 % lôžok sa nachádzalo v špecializovaných nemocniciach, 3,8 % v liečebniach a 1,3 % v ostatných zdravotníckych zariadeniach. Najväčší počet postelí mali k dispozícii odborné útvary vnútorného lekárstva (10,8 %), psychiatrie (10,2 %), chirurgie (7,6 %) a gynekológie a pôrodníctva (7,6 %).
 
Priemerný ošetrovací čas dlhodobo mierne klesá. Kým v roku 2001 predstavoval 10 dní, v roku 2019 to bolo 7,5 dňa.
 Posteľový fond v Slovenskej republike v roku 2019 G1
 
Najdlhšie hospitalizácie boli potrebné na oddeleniach dlhodobej intenzívnej starostlivosti (260,3 dňa), gerontopsychiatrie (55,2 dňa) a medicíny drogových závislostí (47,5 dňa).
 
V roku 2019 bolo evidovaných 988 292 hospitalizovaných pacientov, čo zodpovedá 18 108 hospitalizovaným na 100 000 obyvateľov. Najvyšší počet hospitalizovaných na 100 000 obyvateľov bol v Bratislavskom (21 548) a Košickom (20 147) kraji, najnižší potom v Trnavskom (13 929) a Trenčianskom kraji (14 915).
 
V ústavnej zdravotnej starostlivosti bolo vlani evidovaných 7 159 plných úväzkov lekárov, čo je 131 lekárskych miest na 100 000 obyvateľov. Počet lekárskych miest od roku 2005 v priemere rastie o 153 miest každý rok, pričom medzi rokmi 2018 a 2019 narástol o 231 miest. Počet pracovných úväzkov sestier narástol o 156 miest na 16 908 plných úväzkov sestier (z toho 15 347 sestier pri posteli chorého). Z dlhodobého hľadiska však počet pracovných miest sestier mierne klesá.

 Posteľový fond v Slovenskej republike v roku 2019 G2
Podľa druhu poskytovanej zdravotnej starostlivosti (v zmysle metodiky OECD) bolo 84,2 % posteľového fondu nemocníc určených pre akútnu nemocničnú starostlivosť, 13,0 % pre dlhodobú a 2,7 % pre rehabilitačnú nemocničnú starostlivosť. Akútna nemocničná starostlivosť disponovala po prepočítaní na 100 000 obyvateľov 485,4 posteľami, dlhodobá 75,0 posteľami a rehabilitačná 15,7 posteľami.
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.