Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike v roku 2020

Bratislava, 25. august 2021 – Národné centrum zdravotníckych informácií vo svojej najnovšej štatistike prináša informácie o škodlivom vplyve alkoholu na zdravie obyvateľov SR. Monitoruje osoby s poruchami psychiky zapríčinené užívaním alkoholu, hospitalizácie pacientov kvôli nadmernému užívaniu alkoholu, samovraždy pod vplyvom alkoholu a tiež rodičky, ktoré si neodopreli alkohol ani počas tehotenstva.
 
V psychiatrických ambulanciách bolo v roku 2020 vyšetrených 27 523 osôb s diagnostickým záverom porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu (skupina diagnóz F10.0 – F10.9), pričom až u 75,2% (20 690 osôb) z nich bol diagnostikovaný syndróm závislosti od alkoholu (dg. F10.2). Počet vyšetrených pacientov s poruchou psychiky zapríčinenej užívaním alkoholu oproti predchádzajúcemu roku klesol o 8,9 %.
 
Prvýkrát v živote boli poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu v roku 2020 zistené 6 740 osobám, čo je o 6,9 % menej ako v roku 2019. Z nich syndróm závislosti malo 64 % (4 313 osôb), pričom v tejto skupine pacientov sa medziročný pokles vyšetrených osôb v ambulanciách neprejavil, a naopak je viditeľný mierny nárast o 1,6 %.
 Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike v roku 2020 G1

Z počtu osôb s prvýkrát v živote zistenou poruchou psychiky a správania zapríčinenou užívaním alkoholu v roku 2020 bolo 76,7 % mužov a 23,3 % žien.
Medzi novodiagnostikovanými boli najviac zastúpené vekové skupiny 50 – 54-ročných (225,3 prípadov na 100 000 osôb v tomto veku) 45 – 49-ročných (217,5 / 100 000 osôb) a 55 – 59-ročných (204,5/ 100 000 osôb).
 
V zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti bolo v minulom roku ukončených 12 299 hospitalizácií pre ochorenia spôsobené alkoholom. Oproti roku 2019 klesol ich počet o 17,3 %, čo bolo pravdepodobne spôsobené obmedzeniami vyplývajúcimi z pandémie ochorenia Covid-19. Hospitalizovaní boli vo väčšej miere muži (9 220 mužov, 3 079 žien).
 
Najviac hospitalizácií si vyžiadali poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu (9 885 hospitalizácií), v rámci ktorých prevažovali hospitalizácie pre diagnózy syndróm závislosti (5 262), abstinenčný syndróm (2 056) a akútna intoxikácia (855).
S cirhózou pečene sa liečilo 2 034 osôb a na toxický účinok etanolu bolo hospitalizovaných 201 pacientov.

 Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike v roku 2020 G2

Alkohol zvyšuje aj riziko samovražedného správania. V minulom roku na Slovensku spáchalo samovraždu 489 osôb, z toho v 33,1 % prípadoch išlo o samovraždu za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky.
 
Zo 656 samovražedných pokusov bolo až 40,2 % vykonaných za prítomnosti alkoholu alebo návykovej látky. (NCZI eviduje samovražedné pokusy tých osôb, ktorým bola po pokuse poskytnutá zdravotná starostlivosť v psychiatrických útvaroch zdravotníckych zariadení).
 Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike v roku 2020 G3

Konzumácii alkoholu sa nevyhýbajú dokonca ani tehotné ženy. Z celkového počtu pôrodov 56 596 v roku 2019 bolo 205 prípadov rodičiek, ktoré užívali alkohol aj počas tehotenstva. Najviac takýchto rodičiek bolo vo vekových skupinách 18 – 19 rokov, 20 – 24, ale aj vo veku 40 – 44 rokov.
 Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike v roku 2020 G4

Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a v správe k publikovaným výstupom.