Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2019

Bratislava, 22. október 2020 – Podľa najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií poklesol v roku 2019 počet sledovaných osôb pre ochorenia obličiek v porovnaní s rokom 2018 o 1,5 %. Pacientom vo veku 0 – 18 rokov bola najčastejšie diagnostikovaná pyelonefritída, kým 19-a viacročným najmä poškodenie obličiek spôsobené diabetes mellitus.
 
Na Slovensku sme v roku 2019 evidovali 152 ambulancií poskytujúcich nefrologickú starostlivosť a 77 dialyzačných stacionárov, ktoré vykázali činnosť. Pre ochorenia obličiek bolo vlani sledovaných 182 211 pacientov, čo predstavovalo 3,3 % populácie SR. Od roku 2017 počet sledovaných pacientov pre obličkové ochorenia slabo medziročne klesal, celkovo však za obdobie rokov 2009 – 2019 mal rastúci trend.
 Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2019 G1V rámci obličkových ochorení sa sledujú zvlášť 0 – 18-roční a 19-a viacroční pacienti. Z dlhodobého pozorovania (2009 – 2019) hodnotíme, že trend počtu 0 – 18 ročných pacientov bol s miernym kolísaním zostupný, ale trend počtu 19-a viacročných bol už jednoznačne rastúci. U 0 – 18-ročných pacientov prevažovalo ochorenie pyelonefritída, teda zápal obličiek. Ambulancie evidovali s týmto ochorením za uplynulý rok 6 866 pacientov. Za obdobie rokov 2009 – 2019 ich počet s miernym kolísaním klesal. Kým v roku 2009 na 1 000 obyvateľov vo veku 0 – 18 pripadlo 9,7 takto-ročných pacientov, tak v roku 2019 to bolo už len 6,4. U 19 a viacročných prevažovalo poškodenie obličiek spôsobené ochorením diabetes mellitus (37 062 sledovaných pacientov). Počet pacientov s týmto ochorením v rámci sledovaného obdobia vzrastal. Zatiaľ čo v roku 2009 pripadlo na 1 000 obyvateľov vo veku 19 a viac rokov 5,1 takto-ročných pacientov, tak v roku 2019 to bolo až 8,4 pacientov.

 Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2019 G2Niektoré ochorenia obličiek si vyžadujú dialyzačnú liečbu, ktorú v roku 2019 podstúpilo 5 069 pacientov. Až 37,0 % pacientov si vyžadovalo takúto liečbu od 1 dňa až po 1 rok (v počte 1 877) a 3,9 % (v počte 200) podstupovalo túto liečbu 15 a viac rokov. Počet pacientov, ktorí boli zaradení do pravidelnej dialyzačnej liečby (PDL) bol 4 631. Najčastejším dôvodom PDL bolo poškodenie obličiek spôsobené diabetes mellitus (v počte 1 554 pacientov) a nasledovali primárna glomerulonefritída (587), pyelonefritída (563) a poškodenie obličiek hypertenziou (558). Celkovo konštatujeme, že so zvyšujúcim sa vekom v populácii SR sa zvyšoval podiel pacientov vyžadujúcich PDL. Kým na 100 000 obyvateľov vo veku 0 – 18 rokov pripadlo 0,9 takto-ročných pacientov v PDL, tak na 100 000 obyvateľov vo veku 70-a viac rokov až 310,7 takto-ročných pacientov.
 Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2019 G3
 
Vychádzajúc z dlhodobého pozorovania (2009 – 2019) hodnotíme, že v rámci populácie SR z roka na rok rástol počet sledovaných osôb zaradených do PDL, zatiaľ čo v populácií sledovaných osôb pre obličkové ochorenia bol ich počet v každom roku približne rovnaký.
 
V roku 2019 sa liečilo 44 181 pacientov s chronickou chorobou obličiek (CKD) v 3. a 4. štádiu t. j. na glomerulárne a tubulointersticiálne choroby obličiek. V období rokov 2009 – 2017 sme zaznamenali kolísavý nárast pacientov s CKD v 3. a 4. štádiu, kedy v roku 2017 dosiahol ich počet maximum (861,9 pacientov na 100 000 obyvateľov) a od toho roku postupne klesal (809,5 pacientov na 100 000 obyvateľov v roku 2019).
Za uplynulý rok evidujeme 1 689 pacientov so zlyhaním obličiek (5. štádiu CKD nezaradených do PDL). Za obdobie rokov 2010 – 2019 sledujeme ich postupný nárast, pričom ich počty stúpli z 17,3 osôb na 100 000 obyvateľov v roku 2010 na 30,9 osôb na 100 000 obyvateľov v roku 2019.
 Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2019 G4
 
 Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2019 G5
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch.