NCZI: Pribúda závislých od pervitínu, najmä v strednom veku

Liečebne a ambulancie najviac plnili užívatelia pervitínu, ktorých počet už roky stúpa. Hoci údaje Národného centra zdravotníckych informácií ukazujú, že počas pandemických rokov 2020 a 2021 klesol počet liečených užívateľov drog, rastúci trend v tejto oblasti ostáva naďalej zachovaný.
 
V roku 2021 na Slovensku podstúpilo liečbu pre užívanie drog 2 919 osôb, z toho 2 372 mužov a 547 žien. Muži jednoznačne dominovali vo všetkých vekových skupinách až na jedinú – nad 65 rokov sa liečilo z drogovej závislosti 7 žien a „len“ 6 mužov.
 
Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI) celkový́ počet liečených v roku 2021 v zásade zotrval na úrovni prvého pandemického roku 2020. Oproti priemeru rokov 2016 – 2019, keď bol zaznamenaný́ najvyšší počet liečených užívateľov drog (priemerne 3 173 osôb) za sledované obdobie, došlo k poklesu liečených v roku 2021 o 8,0 %.
 
V špecializovanej protidrogovej liečbe prevládali užívatelia, ktorí uvádzali ako svoju hlavnú́ drogu latku zo skupiny stimulancií. Od roku 2010 počet užívateľov stimulancií stúpa a v súčasnosti dosahujú́ v štruktúre liečených užívateľov najvyšší podiel 44,4 % (1 295 osôb s priemerným vekom 30,9 roka).
Väčšina z nich užívala drogu zo skupiny amfetamínov, najčastejšie pervitín (1 231 osôb). Užívanie opiátov ako primárnej drogy uviedlo 22,0 % osôb v protidrogovej liečbe (641 osôb v priemernom veku 39,6 roka). Z nich heroín užívalo 578 osôb a ostatné druhy opiátových drog 63 osôb. Užívatelia primárnej drogy zo skupiny kanabis (konope) tvorili 17,6 % liečených klientov (513 osôb v priemernom veku 27,1 roka). Z nich 488 osôb užívalo vňať konope – marihuanu. Užívateľov kokaínu medziročne v liečení ubudlo (-26 osôb), podobne ako závislých od ostatných druhov opiátov (-29 osôb).
 
Najčastejším spôsobom podávania primárnej drogy u liečených užívateľov drog bolo fajčenie (35,5 %). Injekčne si drogu aplikovalo 27,3 % zo všetkých liečených (v počte 797). Užívanie šnupaním uviedlo 24,0 % liečených užívateľov drog.
 
Z celkového počtu 2 919 liečených drogovo závislých, bolo 44,1 % (1 287 osôb) už̌ v minulosti liečených, 35,5 % (1 036 osôb) sa liečilo prvýkrát v živote, resp. dovtedy neboli nikdy liečení a 17,1 % (500 osôb) pokračovalo v kontinuálnej liečbe z predchádzajúceho roku.
 
Z hľadiska trvalého bydliska liečených užívateľov drog už tradične dominuje Bratislavský kraj (970 osôb), pričom medziročne ubudlo závislých najmä v Banskobystrickom (- 37 osôb) a Žilinskom kraji (- 14 osôb). V prepočte na počet obyvateľov však v Bratislavskom kraji užívateľov ubudlo (- 7,9 na 100-tisíc obyvateľov), zatiaľ čo v Košickom kraji bol zaznamenaný prírastok o 3,7 užívateľa na 100-obyvateľov.
Celkovo bolo najmenej drogovo závislých dlhodobo v Prešovskom kraji (16,5 zo 100-tisíc obyvateľov), najviac v Bratislavskom (134,4 na 100-tisíc obyvateľov) a v Trnavskom (74,3 na 100-tisíc obyvateľov).
 
Z hľadiska veku boli v protidrogovej liečbe najpočetnejšou skupinou dospelí vo veku 30 – 39 rokov (1 119 osôb) a 20 – 29 rokov (936 osôb). Medziročne stúpol počet pacientov vo vekových skupinách 30 – 39 rokov (+ 75 osôb) a miernejšie vo vekovej skupine 40 a viac rokov (+ 16 osôb).
V skupine detí a mladistvých do 19 rokov došlo k medziročnému poklesu počtu drogovo závislých (- 51 osôb), pričom po prepočte na počet obyvateľov v danom veku ide v skupine od 15 do 19 rokov o najnižší počet užívateľov (72,4 zo 100-tisíc obyvateľov) od roku 2004.
 
Najviac, 31,4 % závislých (760 osôb) vyhľadalo liečbu z vlastnej iniciatívy, alebo na popud rodiny a priateľov. Súdom, probáciou, alebo políciou bola liečba nariadená́ 26,2 % (633) drogovo závislým.
Väčšina, 74,3 % (2 168 osôb) drogovo závislých sa liečila v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR a iných zriaďovateľov, v zdravotníckych zariadeniach rezortu Ministerstva spravodlivosti SR sa liečilo 25,7 % (751 osôb).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných výstupoch NCZI na: https://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Drogova_zavislost_liecba_uzivatela_drog/Pages/default.aspx