NCZI: Medziročne o 100-tisíc viac operovaných ľudí

Povestné „skalpel, prosím“ zaznelo v roku 2022 takmer 600-tisíckrát a v porovnaní s rokom 2021 vzrástol podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií počet operovaných pacientov o takmer 100-tisíc, najmä v útvaroch 1-dňovej chirurgie. Deťom a mladistvým celkovo najčastejšie operovali nos, ústa a laryng, dospelým žlčník a oči.
 
V roku 2022 evidovali v chirurgických ambulanciách takmer 2,5-milióna návštev, v tom 2 178 143 tvorili pacienti nad 19 rokov, 302 741 malo do 18 rokov. Najnovšie spracované dáta NCZI ukazujú, že realizovaných bolo celkovo 3 140 764 ambulantných výkonov, medzi najčastejšie patrili preväzy (632 941) a chirurgické ošetrenie rán (369 634).
 
Posteľové oddelenia ústavnej zdravotnej starostlivosti nahlásili celkovo 239 179 operovaných pacientov, z nich 17 458 bolo mladších ako 18 rokov. Počet operovaných oproti roku 2021 (198 894) vzrástol o vyše 40-tisíc.

 Počet operovaných pacientov v roku 2022
 
Vykonaných bolo 242 993 vybraných operácií, vrátane viacdobých zákrokov a reoperácií pre komplikácie, ktoré sa realizovali počas jednej hospitalizácie. Oproti roku 2021 (201 720 operácií) je to nárast o vyše 41-tisíc operácií.
 
Z celkového počtu 18 267 operácií pacientom do 18 rokov išlo najmä o zákroky nosa, úst a laryngu. Nasledovali operácie oka a operácie kostí. Dospelým 19- a viacročným pacientom bolo vykonaných 224 726 operácií, predovšetkým žlčníka a ženských pohlavných orgánov.
 
Vybrané operácie v rámci neodkladnej chirurgickej pomoci podstúpilo v roku 2022 celkovo 35 456 pacientov, z toho 14 119 bolo operovaných do 6 hodín od diagnostikovania stavu. Medziročne sa počet neodkladne operovaných zvýšil o 518 pacientov. Najčastejšie išlo o úrazy končatín a náhle brušné príhody.
 
V útvaroch jednodňovej zdravotnej starostlivosti bolo v roku 2022 operovaných 311 748 pacientov (11 228 tvorili deti a mladiství do 19 rokov). Medziročne tu počet operovaných pacientov stúpol o takmer 57-tisÍc. Počet pacientov operovaných v útvaroch jednodňovej starostlivosti v roku 2021 bol 254 875.)
 
U detí a mladistvých do 19 rokov bolo najviac operačných výkonov v odbore otorinolaryngológia (konkrétne odstránenie nosovohltanovej mandle). U dospelých prevládali výkony v obore oftalmológia, gynekológia a pôrodníctvo, či chirurgia.
 
Hospitalizáciu po operačnom výkone jednodňovej starostlivosti potrebovalo 14 013 pacientov. V porovnaní s rokom 2021 (9 828) je to nárast o 4 185 pacientov.
 
Podrobnejšie údaje o výkonoch v chirurgickej a jednodňovej zdravotnej starostlivosti sú dostupné v zverejnených datasetoch na: https://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Chirurgia/Pages/default.aspx