Medzi Slovákmi dominujú afektívne a stresom podmienené poruchy, pribúda porúch príjmu potravy

Správa o psychickom stave našej krajiny nie je lichotivá. Podľa najnovšie spracovaných údajov Národného centra zdravotníckych informácii psychiatrické ambulancie v roku 2021 vykonali takmer 2 milióny vyšetrení s diagnostikovanou psychickou poruchou. Najčastejším dôvodom ambulantnej liečby boli afektívne a stresom podmienené poruchy.
 
Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácii bolo v psychiatrických ambulanciách v roku 2021 celkovo vyšetrených 377 200 osôb, čo v porovnaní́ s predchádzajúcim rokmi znamená nárast o 3,5 %. Z hľadiska pohlavia prevládali ženy (796 z 10-tisíc žien) oproti mužom (587,5 z 10-tisíc mužov). Celkovo v minulom roku ambulancie vykázali takmer 2 milióny vyšetrení s diagnostikovanou psychickou poruchou (1 918 976).
 
Najčastejším dôvodom ambulantnej psychiatrickej liečby boli v roku 2021 afektívne poruchy, ktoré́ boli diagnostikované u 32 % všetkých vyšetrených osôb. Nasledovali neurotické́ stresom podmienené a somatoformné poruchy, ktoré́ sa týkali 27 % osôb a organické́ duševné poruchy vrátane symptomatických, ktoré́ boli prítomné u takmer 20 % vyšetrených osôb. Vo všetkých troch skupinách diagnóz prevažovali ženy nad mužmi. Muži dominovali pri poruchách psychického vývinu s podielom 76,1 % a pri poruchách psychiky a správania spôsobených užívaním alkoholu a psychoaktívnych látok, pri ktorých mali zastúpenie 74,7 %.
 
Ochrannú ambulantnú liečbu podstúpilo 6 814 osôb, z čoho najviac ich bolo v protialkoholickej (45,4 %) a protidrogovej ochrannej liečbe (27,5 %).
 
Podľa územného sídla ambulancie vyšetrili najviac osôb so stanovenou diagnózou vzhľadom na počet obyvateľov v Bratislavskom kraji (879 z 10-tisíc), Košickom (779 z 10-tisíc), Banskobystrickom (749 z 10-tisíc) a Prešovskom kraji (748,9 z 10-tisíc).
 
V roku 2021 bola psychická́ porucha diagnostikovaná́ prvýkrát v živote 63 083 osobám, čo predstavuje medziročný́ nárast o 3,4 %. Počet žien (54,8 %) mierne prevyšoval počet mužov (45,2 %).
 
V posledných piatich rokoch prišlo k významnému nárastu novodiagnostikovaných pacientov pri niektorých menej častých psychických poruchách. V skupine porúch príjmu potravy narástol počet pacientov s diagnózou zistenou prvýkrát v živote o 31,3 % oproti minulému roku. Poruchy príjmu potravy zaznamenávajú́ v posledných rokoch kontinuálny nárast, vzhľadom na 5-ročný priemer stúpol ich počet v roku 2021 o 37,7 %. Podobne medziročne stúpol aj počet novodiagnostikovaných prípadov porúch psychického vývinu o 24,5 %, čo v porovnaní s päťročným priemerom predstavuje nárast o 22,2 %.
 
Vzhľadom na vekové skupiny pribudlo najviac prípadov psychiatrických diagnóz zaznamenaných prvýkrát v živote u osôb nad 75 rokov. Najvyšší medziročný nárast počtu novodiagnostikovaných pacientov po prepočítaní na 10-tisíc osôb danej vekovej kategórie však bol zaznamenaný u 15- až 19-ročných (29, 2 %), nasledovali deti od 0 do 14 rokov (17,3 %) a dvadsiatníci (20 – 29 rokov 14,3 %).
 
V skupine detí do 14 rokov boli, podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2021 najčastejšou skupinou diagnóz zistenou prvýkrát v živote poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania. Tvorili polovicu aj zo všetkých novodiagnostikovaných porúch medzi 15- až 19-ročnými, kde bol zaznamenaný najväčší medziročný nárast nových pacientov (29,2 %) v skupine neurotických, stresom podmienených a somatoformných porúch.
 
Viac údajov k téme nájdete na Psychiatrická starostlivosť (nczisk.sk).