Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2019

Bratislava, 24. august 2020 – Dospelým tuzemským pacientom bola vlani najčastejšie kúpeľná liečba indikovaná pre choroby pohybového ústrojenstva, deti sa liečili v kúpeľoch najmä kvôli netuberkulóznym chorobám dýchacích ciest. Medziročne vzrástol výrazne počet tuzemských samoplatcov. O kúpeľnú liečbu na Slovensku majú záujem aj cudzinci, predovšetkým z Česka, Nemecka a Izraela.
 
V slovenských kúpeľoch v roku 2019 absolvovalo liečebný pobyt 185 675 pacientov (154 292 osôb s trvalým bydliskom v SR a 31 383 cudzincov). V porovnaní s rokom 2018 vrástol ich počet o 6 462 pacientov, čo predstavuje nárast o 3,6 %.
 
Z pohľadu dlhodobého vývoja mal počet pacientov liečených v kúpeľnej starostlivosti rastúci trend, podmienený najmä zvyšujúcim sa počtom odliečených tuzemcov. Ich počet v roku 2019 narástol v porovnaní s rokom 2009 o 57,0 %, počet cudzincov však poklesol o 12,0 %.
 Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2019 G1

Zdravotná poisťovňa uhradila v roku 2019 pobyt 67 763 pacientom, avšak tých, ktorí si pobyt platili sami, bolo až 86 529. Oproti roku 2018 počet samoplatcov stúpol o 18,3 % a pri porovnaní s rokom 2009 sa ich počet v roku 2019 zvýšil viac ako dvojnásobne (z 41 538 na 86 529 pacientov).
 Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2019 G2

V roku 2019 boli u dospelých pacientov najčastejšou indikáciou ku kúpeľnej liečbe choroby pohybového ústrojenstva (71,6 % zo všetkých dospelých tuzemcov). Nasledovali netuberkulózne choroby dýchacích ciest (13,8 %) a choroby obehového ústrojenstva (5,5 %).
 Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2019 G3

U detí bolo najviac liečebných pobytov pre netuberkulózne choroby dýchacích ciest (52,1 % zo všetkých tuzemských detí), choroby pohybového ústrojenstva (25,8 %) a nervové choroby (9,8 %).
 Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2019 G4

Najviac pacientov (35,8 % zo všetkých liečených) strávilo v kúpeľnej starostlivosti 4 – 7 dní a väčšina z nich boli tuzemci samoplatcovia. Pobyty s dĺžkou trvania 22 – 28 dní boli druhé najčastejšie (18,9 % zo všetkých liečených), za nimi nasledovali pobyty trvajúce 15 – 21 dní (13,3 % zo všetkých liečených).
 
Cudzinci sa liečili v slovenských kúpeľoch najmä pre choroby pohybového ústrojenstva (95,6 % pobytov) . Pochádzali predovšetkým z Česka (43,8 %), často aj z Nemecka (12,7 %) alebo Izraelu (12,0 %), zriedkavejšie z Ruska (6,3 %), Rakúska (4,6 %), Kuvajtu (3,5 %) alebo Poľska (2,5 %).
 Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2019 G5

Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.