Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2019

Bratislava, 10. február 2021 - Úrazy spôsobené pádom v domácom prostredí boli príčinou takmer polovice hospitalizácií zapríčinených pádom v roku 2019. Hospitalizácie mužov po dopravnej nehode takmer 2 násobne prevyšovali hospitalizácie žien.
 
ÚRAZY
V roku 2019 nahlásili ústavné zdravotnícke zariadenia 78 774 hospitalizácií spôsobených úrazmi. Príčinou viac ako polovice úrazov bol pád (59,2 %). Pomerne často dochádzalo aj k hospitalizáciám osôb, ktoré utrpeli úraz vyplývajúci z vonkajších príčin náhodného poranenia okrem pádov (8,7 %), alebo dôsledku dopravnej nehody (5,0 %). Až 20,4 % prípadov nemalo uvedenú príčinu úrazu. Priemerný ošetrovací čas pri úrazových hospitalizáciách predstavoval 6,3 dňa.

 Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2019 G1
Vo všetkých vekových skupinách, s výnimkou skupiny 65- a viacročných, boli častejšie hlásené hospitalizácie mužov ako žien. Najčastejšie boli hospitalizované osoby vo veku 65+ rokov, najmenej ich bolo vo vekovej kategórii 25 – 44 rokov.
 Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2019 G2Mnohé úrazy mali pre hospitalizovaných fatálne dôsledky. Celkovo za rok 2019 zomrelo počas hospitalizácie po úraze 1 038 osôb, z toho až 63,1 % úmrtí spôsobili poranenia pri páde. Poraneniam po dopravnej nehode podľahlo 5,9 % osôb.
 
Hospitalizácie z dôvodu úmyselného sebapoškodenia boli typickejšie pre populáciu mladších vekových skupín. Kým v prípade mužov pripadlo najviac takýchto hospitalizácií na populáciu 25 – 44-ročných (8,0 prípadov na 100 000 mužov danej vekovej skupiny), u žien ich bolo najviac v populácii 1 – 24 ročných (17,2 prípadov na 100 000 žien danej vekovej skupiny).
Ak išlo o hospitalizácie pre úraz spôsobený napadnutím, najviac takýchto prípadov bolo v populácii mužov 25 – 44-ročných (21,2 prípadov na 100 000 mužov danej vekovej skupiny), kým v prípade žien ich bolo najviac v populácii 65- a viacročných (4,8 prípadov na 100 000 žien danej vekovej skupiny).
 
PÁDY
V rámci úrazov zapríčinených pádom bolo v roku 2019 evidovaných 46 658 hospitalizácií, čo bolo o 644 hospitalizácií viac ako rok predtým. Pády v domácom prostredí boli príčinou takmer polovice (48,4 %) hospitalizácií. Po páde na ulici a ceste hospitalizovali 10,7 % pacientov. V 27,2 % prípadoch nebolo špecifikované miesto udalosti pádu.
 
Pacienti najčastejšie utrpeli poranenie hlavy (19,7 %), kolena a predkolenia (18,5 %) ale aj bedra a stehna (17,4 %). Zriedkavo utrpeli poranenie členkového kĺbu a nohy (1,9 %) alebo poranenie krku (1,2 %).

 Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2019 G3
Hospitalizácie spôsobené pádom boli častejšie u mužov (52 %) ako u žien (48%). Aj pri sledovaní hospitalizácií po páde podľa vekových skupín prevažovali tieto hospitalizácie v mužskej populácii s výnimkou vekovej skupiny 65- a viacročných, v ktorej na 100 000 žien pripadlo 1,4-násobne viac hospitalizácií ako v prípade mužov.
 Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2019 G4DOPRAVNÉ NEHODY
Celkový počet hospitalizácií po úraze pri dopravnej nehode bol 3 915, čo v porovnaní s ich počtom v roku 2018 bolo o 247 menej. Hospitalizácie mužov (65 %) takmer 2 násobne prevyšovali hospitalizácie žien (35 %). Z hľadiska veku hospitalizovaných pripadlo najviac hospitalizácií na populáciu 25 – 44 ročných mužov (106,4 prípadov na 100 000 mužov danej vekovej skupiny) a 1 – 24 ročných žien (55,5 prípadov na 100 000 žien danej vekovej skupiny).
 Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2019 G5Po dopravných nehodách bolo hospitalizovaným pacientom najčastejšie diagnostikované poranenie hlavy (28,2 %), poranenie hrudníka (13,4 %) a poranenia brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy (13,0 %). Menej časté boli poranenia lakťa a predlaktia (4,4 %) alebo poranenia krku (4,3 %).
 
Na následky úrazu pri dopravnej nehode v roku 2019 zomrelo 61 hospitalizovaných osôb. Pacienti najčastejšie podľahli vnútrolebkovým poraneniam. Najvyššia úmrtnosť hospitalizovaných po dopravnej nehode bola u osôb vo veku 65 a viac rokov (24 úmrtí).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a správe k publikovaným výstupom.